Blogger Tips and TricksFeatured Content Slider

Τετάρτη, 17 Μαρτίου 2010

ΤΟ ΤΑΛΜΟΥΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ

ΤΟ ΤΑΛΜΟΥΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ

Όλα όσα αναφέρονται παρακάτω είναι παρμένα απο το βιβλίο "Το Ξεσκέπασμα του Ταλμούδ".
Επί χιλιάδες χρόνια οι Εβραίοι απέκρυψαν από τον υπόλοιπο κόσμο τα μυστικά περιεχόμενα των 63 βιβλίων, τα οποία αποτελούν το Ταλμούδ, βάσει των οποίων όχι μόνο εκπαιδεύονται οι Εβραίοι Ραββίνοι, αλλά καθοδηγείται ολόκληρο το Εβραϊκό Εθνος.
Οι οπαδοί της Ταλμουδικής θρησκείας έθεσαν σαν σκοπό την εξαφάνιση του Χριστιανισμού και των άλλων θρησκειών και την υποταγή ολόκληρου του κόσμου σε μια Νέα Παγκόσμια Κυβέρνηση (Τάξη) και θρησκεία, που θα έχει έδρα τα Ιεροσόλυμα. Η Νέα Παγκόσμια Θρησκεία που σήμερα εμφανίζεται με τον γενικό τίτλο Νέα Εποχή, θα είναι ο Σατανισμός και ο "Θεός" τους ο Εωσφόρος.
Όσοι στο παρελθόν προσπάθησαν να στραφούν εναντίον τους, τελικά καταστράφηκαν, είτε σαν άτομα, είτε σαν έθνη. Χαρακτηριστικό παράδειγμα η Τσαρική Ρωσία.
Ο πρώτος άνθρωπος στον κόσμο που έσχισε το πέπλο του μυστηρίου, το οποίο κάλυπτε το Ταλμούδ, ήταν ο Αιδεσ. Ι.Β. Προναϊτης, καθηγητής της Θεολογίας και της Αρχαίας Εβραϊκής γλώσσας στην Αυτοκρατορική Εκ­κλησιαστική Ακαδημία της Πετρούπολης της Τσαρικής Ρωσίας.
Ο Ι.Β. Προναϊτης μελέτησε τα 63 βιβλία που αποτελούν το Ταλμούδ και τελικά εξέδωσε στα λατινικά το 1893 το συγκλονιστικό βιβλίο "Το Ταλμούδ ξεσκεπάζεται- Οι μυστικές Διδασκαλίες των Ραββίνων περί των Χριστιανών".
Ο Χριστιανικός κόσμος της εποχής εκείνης κατάπληκτος πληροφορήθηκε ότι οι διδασκαλίες του Ταλμούδ ήταν διδασκαλίες διαφθοράς, ανηθικότητας και μίσους.
Αλλά πριν ακόμη το γεγονός αυτό ξεσκεπασθεί, τα μοναδικά αντίτυπα του βιβλίου του Αιδεσ. Ι.Β. Προναϊτη χάθηκαν ως διά μαγείας απ' όλες τις βιβλιοθήκες του κόσμου, όπου είχαν αποσταλεί. Έτσι ακόμη μια φορά οι Ταλμουδιστές επέβαλαν πληροφοριακή συσκότιση.
Το 1954, όμως, 60 χρόνια μετά τις αποκαλύψεις του Αιδεσ. Ι.Β. Προναϊτη, συνέβει ένα άλλο γεγονός, πολύ μεγαλύτερης σημασίας. Ενας από τους εξέχοντες Ραββίνους της Αμερικής, ο Benjamin H. Freedman, βαθύς γνώστης και Διδάκτωρ του Ταλμούδ, συγχρόνως και οικονομικά ισχυρός, ασπάσθηκε τον Χριστιανισμό, ως νέος Απόστολος Παύλος. Το καταστροφικό όμως για τους Ταλμουδιστές ήταν το γεγονός ότι όχι μόνο έγινε Χρι­στιανός, αλλά και ανέλαβε πύρινο και ατρόμητο αγώνα κατά των οπαδών του Αντίχριστου. Οι Σιωνιστές συνωμό­τες διέθεσαν πολλά εκατομμύρια δολλάρια για τη δολοφονία και την καταστροφή του έργου του Benjamin Η. Freedman και την ανασκευή των τρομερών του αποκαλύψεων, άνευ όμως αποτελέσματος. Η ανοιχτή επιστολή του προς τον Αρχιραββίνο της Βοστώνης Dr. David Goldstein, LL. D, της 10ης Οκτωβρίου 1954, απετέλεσαν ένα από τα τρομερότερα κτυπήματα το οποίο δέχθηκε ο ύπουλος εχθρός της Χριστιανοσύνης.
Οι παρακάτω περικοπές του Ταλμούδ είναι από την ανοιχτή αυτή επιστολή του γενναίου Freedman, για να δούμε με τα ίδια μας τα μάτια το τί γράφουν για τον Χριστό και τους Χριστιανούς οι άνθρωποι του σκότους και του μίσους, οι Ταλμουδιστές-Σιωνιστές.
(α) Το Ταλμούδ περί του Κυρίου Ιησού Χριστού
SANHEDRIN, 67A. Ό Ιησούς αναφέρεται ως υιός του Πανδίρα, στρατιώτου τινός".
• KALLAH, 1B (18B). "Νόθος συλληφθείς κατά την διάρκειαν εμμήνου ροής".
• SANHEDRIN, 67A. Ό κρεμασθείς την εσπέραν του Πάσχα".
• TOLDATH JESCHU. Γέννησις αναφερομένη κατά τον πλέον αισχρόν τρόπον.
• ABHODAH ZARAH 11. "Αναφέρεται ως υιός του Πανδίρα, Ρωμαίου στρατιώτου".
• SCHABBATH XIV. "Και πάλιν αναφέρεται ως υιός του Πανδίρα, του Ρωμαίου".
• SCHABBATH 104B. "Ωνομάσθη παράφρων και ουδείς δίδει προσοχή εις τους παράφρονας".
• SANHEDRIN 43A. "Την εσπέραν του Πάσχα ούτοι εκρέμασαν τον Ιησούν".
• TOLDOTH JESCHU. Ό Ιούδας και ο Ιησούς συνεπλάκησαν εν μέσω ακαθαρσιών".
• SANHEDRIN 103A. Ό υποδείξας την κατάπτωσιν της ηθικής και ο ατιμάσας τον εαυτόν του".
• SANHEDRIN, 107B. "Απεπλάνησεν, διέβρωσεν και κατέστρεμε το Ισραήλ".
• ZOHAR 111 (282). "Απέθανεν ως κτήνος και ετάφη εις σωρόν ακαθαρσιών κτηνών".
• HILKOTH MELAKHIM. "Προσπάθησε να αποδείξης ότι οι Χριστιανοί σφάλουν λατρεύοντες τον Ιησούν".
• ABHODAH ZARAH, 21A. "Η μνεία καν περί της λατρείας του Ιησού εις τους οίκους ανεπιθύμητος".
• ORACH CHAIIM, 113. "Απόφευγε να παρουσιάζεσαι ότι τρέφεις σεβασμόν προς τον Ιησούν".
• IORE DEA, 150, 2. "Μην εμφανίζεσαι ότι σέβεσαι τον Ιησούν, έστω και εκ παραδρομής".
• ABHODAH ZARAH (6A). "Η ψευδής διδασκαλία περί λατρείας την πρώτην ημέραν του Σαββάτου". (Κυριακή).
(6) Το Ταλμούδ περί των Χριστιανών
• HILKOTH MAAKHALOTH. "Οι Χριστιανοί είναι ειδωλολάτραι. Μη σχετίζεσθε μετ' αυτών".
• ABHODAH ZARAH (22A). "Μη σχετίζεσθε μετά των ειδωλολατρών, διότι ούτοι κάνουν αιματοχυσίας".
• IORE DEA (153, 2). "Μη συναναστρέφεσθε μετά των Χριστιανών. Χύνουν αίμα αυτοί".
• ABHODAH ZARAH (25B). "Φυλάξου από τους Χριστιανούς, όταν πορεύεσαι εν τη ξένη μετ' αυτών".
• ORACH CHAIIM (20, 2). "Οι Χριστιανοί μεταμφιέζονται διά να δολοφονούν τους Εβραίους".
• ABHODAH ZARAH (15B). "Ενθυμού, ότι οι Χριστιανοί έχουν σεξουαλικές σχέσεις μετά των ζώων".
• ABHODAH ZARAH (22Α). "Υποπτοι είναι οι Χριστιανοί της συνουσίας μετά των ζώων".
• SCHABBATH (145B). "Οι Χριστιανοί είναι ακάθαρτοι, διότι τρώγουν ακαθαρσίας".
• ABHODAH ZARAH (22B). "Οι Χριστιανοί είναι ακάθαρτοι, διότι δεν είναι επί του όρους Σινά".
• IORE DEA (198,8). "Καθάρισε τας θήλεις Ιουδαίας, τας μολυνθείσας εξ επαφής μετά των Χριστιανών".
• KERITHUTH (6B, σ.78). "Οι Εβραίοι ονομάζονται άνθρωποι. Οι Χριστιανοί δεν ονομάζονται άνθρωποι".
• ΜΑΚΚΟΤΗ (7Β). "Αθώος δολοφονίας, εφ' όσον ο σκοπός είναι η δολοφονία Χριστιανού".
• ORACH CHAIIM (225, 10). "Οι Χριστιανοί και τα ζώα συναθροίζονται εις ομάδας προς σύγκρισιν".
• MIDRASCH TALPIOTH (225). "Οι Χριστιανοί ε πλάσθησαν, διά να υπηρετούν τους Εβραίους πάντοτε".
• ORACH CHAIIM (57, 6Α). "Πρέπει να λυπάται τους Χριστιανούς περισσότερον από τους ασθενείς χοίρους".
• ZOHAR 11 (64Β). "Οι Χριστιανοί ειδωλολάτραι ομοιάζουν με τας αγελάδας και τους όνους".
• KETHUBOTH (110B). Ό μάλτης (Δαυίδ) παρομοιάζει τους Χριστιανούς με τα ακάθαρτα κτήνη".
• SANHEDRIN (74B) TOS. "Η σεξουαλική συνουσία του Χριστιανού είναι ως η του κτήνους".
• KETHUBOTH (3B). "Το σπέρμα του Χριστιανού έχει την αυτήν αξίαν με το σπέρμα του κτήνους".
• KIDDUSCHIM (68A). "Οι Χριστιανοί είναι ένας λαός γαϊδάρων".
• ΕΒΕΝ HAERAR (44, 8). "Οι γάμοι μεταξύ των Χριστιανών και Εβραίων άκυροι".
• ZOHAR (11, 64Β). "Αι γεννήσεις των Χριστιανών πρέπει να ελαττωθούν αριθμητικώς".
• ZOHAR (I, 28B). Όι Χριστιανοί ειδωλολάτραι είναι τα τέκνα του όφεως και της Εύας".
• ZOHAR (I, 131A). " Ο ειδωλολατρικός Λαός των Χριστιανών μολύνει τον κόσμον".
• ΕΜΕΚ HAMLELECH (23D). "Αι μη εβραϊκαί ψυχαί προέρχονται από τον θάνατον και την σκιάν του θανάτου".
• ZOHAR (I, 46B, 47Α). "Αι ψυχαί των ειδωλολατρών έχουν ακάθαρτον θεϊκήν προέλευσιν".
• ROSCH HASCHANACH (17A). "Αι μη εβραϊκοί ψυχαί προέρχονται από τον θάνατον και την σκιάν του θανάτου".
• IORE DEA (337, 1). "Αντικαταστήσατε τους νεκρούς Χριστιανούς, όπως αντικαθιστάτε ψοφήσασαν αγελάδα ή γάϊδαρον".
• ΙΕΒΗΑΜΜΟΤΗ (61 Α). Όι Εβραίοι ονομάζονται άνθρωποι, αλλά οι Χριστιανοί δεν ονομάζονται άνθρω-ποι .
• ABHODAH ZARAH (14B). "Απαγορεύεται να πωλούνται θρησκευτικά έργα εις τους Χριστιανούς".
• ABHODAH ZARAH (78). "Αι Χριστιανικοί Εκκλη-σίαι είναι τόποι ειδωλολατρείας".
• IORE DEA (142, 10). "Πρέπει να ευρίσκεσαι μακράν εκκλησιών".
• IORE DEA (142, 15). "Δεν πρέπει να ακούς εκκλη-σιαστικήν μουσικήν ή να ατενίζης είδωλα αυτών".
• IORE DEA (141, 1). "Δεν πρέπει να επανακτίζης καταστραφείσας οικίας πλησίον εκκλησιών".
• HILKOTH ABH. ZAR. (10B). Όι Εβραίοι δεν πρέπει να πωλούν θραυσθέντα δισκοπότηρα εις τους Χριστιανούς".
• SCHABBATH (116A) TOS. "Τα Ευαγγέλια ονομαζόμενα τεύχη της ανομίας, είναι αιρετικά βιβλία".
• SCHABBATH (116A). Όι Ταλμουδισταί συμφωνούν ότι τα βιβλία των Χριστιανών πρέπει να καίγωνται".
• ABHODAH ZARAH (2A). "Αι εορταί των Χριστιανών ωνομάσθησαν ημέραι συμφοράς".
• ABHODAH ZARAH (78C). "Αι Χριστιανικοί εορταί είναι καταφρονημένοι ημέραι, μάταιαι και πονηραί".
• ABHODAH ZARAH (6A). "Απαγορεύεται να τηρή τις την Χριστιανικήν ημέραν των Χριστουγέννων".
• HILKOTH AKUM (CH. IX.). "Απαγορεύεται να ε-ορτάζη τις το Πάσχα και τα Χριστούγεννα".
• GLULLIN (91Β). "Οι Εβραίοι έχουν αξιοπρέπειαν, την οποίαν ούτε ο άγγελος δύναται να έχη".
• SANHEDRIN (58B). "Το να κτυπήση τις Εβραίον είναι ως να ραπίση το πρόσωπον του Θεού.
• CHAGIGAH (15B). Ό Εβραίος να θεωρείται καλός παρ' όλας τας αμαρτίας, τας οποίας διαπράττει".
• GITTIM (62A). "Εβραίε, μείνε μακράν των Χριστιανικών οίκων κατά τας εορτάς".
• IORE DEA (148.10). "Εβραίε, εσύ δεν πρέπει να ανταποδίδης τον χαιρετισμόν του Χριστιανού. Χαιρέτα λοιπόν πρώτος".
• CHOSCHEN HAM. (26, 1). Ό Εβραίος δεν πρέπει να προσφεύγη εις Χριστιανόν Δικαστήν ή Χριστιανικούς Νόμους".
• CVOSCHEN HAM. (34, 19). "Οι Χριστιανοί ή οι υπηρέται δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως μάρτυ-ρες .
• IORE DEA (112, 1). "Απόφευγε να συντρώγης μετά των Χριστιανών, διότι αυτό δημιουργεί οικειότητα".
• ABHOTAH ZARAH (35B). "Μην πίνης γάλα εξ α-γελάδος, την οποίαν αρμέγουν οι Χριστιανοί".
• IORE DEA (178, 1). "Ουδέποτε να μιμήσθε τας συνήθειας των Χριστιανών, ούτε καν προς το κτένισμα της κόμης".
• ABHODAH ZARAH (72B). Ό οίνος, τον οποίον ήγγισε Χριστιανός, πρέπει να χύνεται".
• IORE DEA (120, 1). "Πιάτα, αγορασθέντα από τους Χριστιανούς, πρέπει να πλυθούν καλώς".
• ABHODAH ZARAH (2A). "Επί τρεις ημέρας προ των Χριστιανικών εορτών να αποφεύγης τους πάντας".
• ABHODAH ZARAH (78C). "Αι εορταί των οπαδών του Ιησού να θεωρούνται ως ειδωλολατρικοί".
• IORE DEA (189.1). "Να αποφεύγης αντικείμενα τα οποία χρησιμοποιούνται υπό των Χριστιανών, διά τας δημιουργίας των".
• ABHODAH ZARAH (14B). "Απαγορεύεται να πωλούνται εις τους Χριστιανούς αντικείμενα, διά θρησκευτικάς των τελετάς".
• IORE DEA (151, 1). "Μη πωλείς ύδωρ εις τους Χριστιανούς, διά βάπτισιν".
• ABHODAH ZARAH (2A, Τ). "Μην εμπορεύεσαι μετά των Χριστιανών, κατά τας ημέρας των εορτών των".
• ABHODAH ZARAH (1, 2). "Τώρα επιτρέπεται να εμπορεύεσαι μετά των Χριστιανών κατά τας τοιαύτας ημέρας".
• ABHODAH ZARAH (2A, Τ). "Να εμπορεύεσαι μετά των Χριστιανών, διότι αυτοί έχουν χρήματα, διά να πληρώνουν".
• IORE DEA (148, 5). "Εάν ο Χριστιανός δεν είναι πιστός, τότε δύνασαι να του αποστείλης δώρα".
• HILKOTH AKUM (IX, 2). "Να αποστείλης δώρα εις τους Χριστιανούς, μόνον εάν αυτοί είναι άθρησκοι".
• IORE DEA (81, 7 HA). "Αι Χριστιανοί τροφοί πρέπει να αποφεύγονται, διότι αύται είναι ακάθαρτοι".
• IORE DEA (153, 1, Η). "Αι Χριστιανοί τροφοί θα οδηγήσουν τα τέκνα προς αίρεσιν".
• IORE DEA (155, 1). "Να αποφεύγης Χριστιανούς ιατρούς, οι οποίοι δεν είναι πολύ γνωστοί εις τους γείτονας".
• PEASCHIM (25A). "Να αποφεύγης ιατρικήν βοήθειαν από τους ειδωλολάτρας, δηλαδή τους Χριστιανούς".
• IORE DEA (156, 1). "Να αποφεύγης Χριστιανούς κουρείς, εκτός εάν παρίσταται Εβραίος".
• ABHODAH ZARAH (26A). "Να αποφεύγης Χριστιανούς μαίας ως επικίνδυνους, όταν μένουσι μόναι".
• ZOHAR (1, 25Β). "Εκείνοι, οι οποίοι κάνουν καλό εις τους Χριστιανούς, ουδέποτε θα αναστηθούν".
• HILKOTH ARUM (X, 6). "Βοήθησε τους πένητας Χριστιανούς, εάν αυτό θα προαγάγη την ειρήνη".
• IORE DEA (148, 12Η). "Aπόκρυψε το μίσος κατά των Χριστιανών, κατά τας εορτάς των".
• ABHODAH ZARAH (20A). "Ουδέποτε να επαινής τους Χριστιανούς, παρά μόνον όταν τούτο δεν δύναται να γίνη πιστευτόν, ως αληθές".
• IORE DEA (151, 14). "Δεν επιτρέπεται να επαινής τους Χριστιανούς, διότι τούτο τους προσδίδει δόξαν".
• HILKOTH AKUM (V 12). "Να αναφέρης σχετικός περικοπάς των Αγίων Γραφών, ίνα αποφεύγης να αναφέρης το όνομα του Θεού των Χριστιανών".
• IORE DEA (146, 15). "Να αναφέρεσαι εις τα Χριστιανικά σκεύη με καταφρόνησιν".
• IORE DEA (147, 5). "Να χλευάζης τα Χριστιανικά εκκλησιαστικά σκεύη, έστω και αν δεν έχης επιθυμίαν προς τούτο".
• HILKOTH AKUM (Χ, 5). "Ουδέν δώρον εις τους Χριστιανούς. Δώρα όμως εις τους αποστάτας (του Χρι­στιανισμού)".
• IORE DEA (151, 11). "Απαγορεύονται τα δώρα προς τους Χριστιανούς, διότι αυτά ενισχύουν την φιλίαν.
• IORE DEA (334, 43). "Εξορία δι' εκείνον τον Εβραίον, ο οποίος θα πωλήση αγρέπαυλιν εις Χριστιανον
• IORE DEA (154, 2). "Απαγορεύεται να διδάξη τις επάγγελμα εις Χριστιανόν".
• BABHA BATHRA (54BA). "Η Χριστιανική περιουσία ανήκει εις πρώτον άτομον, το οποίον τυχόν ήθελε ζητήση αυτήν".
• CHOSCHEN HAM (183, 7). "Κράτησε εκείνο, το οποίον ο Χριστιανός εκ λάθους σου επλήρωσε επί πλέ-
ον
• CHOSCHEN HAM (226, 1). Ό Εβραίος δύναται να κρατήση απολεσθέν υπό Χριστιανού και ανευρεθέν υπό Εβραίου".
• BABHA KAMA (113B). "Επιτρέπεται να εξαπατά τις τους Χριστιανούς".
• CHOSCHEN HAM (183, 7). "Οι Εβραίοι πρέπει να διαμοιράζωνται εκείνο, το οποίον εισέπραξαν επί πλέον από Χριστιανούς".
• CHOSCHEN HAM (156, 5).Όι Εβραίοι δεν πρέπει να αποσπούν πελάτας Χριστιανούς από άλλους Εβραίους".
• IORE DEA (157, 2Η). "Επιτρέπεται να εξαπατάς τους Χριστιανούς, οι οποίοι πιστεύουν εις το Χριστιανικόν δόγμα".
• ABHORAH ZARAH (54A). "Τοκογλυφία δύναται να εφαρμοσθή επί Χριστιανών ή αποστατών".
• IORE DEA (159, 1). "Η τοκογλυφία επιτρέπεται τώρα, διά οιανδήποτε αιτίαν εις βάρος των Χριστιανών".
• BABHA KAMA (113B). "Το όνομα του Θεού δεν βεβηλώνεται, όταν το χρησιμοποιή τις διά να εξαπάτηση τους Χριστιανούς".
• KALLAH (1Β,σ.18). "Εβραίος δύναται να ψευδορ-κίση με καθαράν την συνείδησιν".
• SCHABBBOUTH HAG. (6D). Ό Εβραίος δύναται να ορκισδή ψευδώς, χρησιμοποιών λέξεις υπεκφυγής".
• ZOHAR (I, 160A). "Οι Εβραίοι πρέπει πάντοτε να προσπαδούν να εξαπατούν τους Χριστιανούς".
• IORE DEA (158, 1). "Μη θεραπεύεις Χριστιανούς, εκτός εάν αυτό δημιουργή εχδρούς".
• ORACH CAHIIM (330, 2). "Μη βοηθάς κατά την γέννησιν τέκνων των Χριστιανών κατά το Σάββατο".
• CHOSCHEN ΗΑΝ (425, 5). "Μόνο εάν πιστεύη εις το Τοράχ, άλλως μη παρεμπόδισης τον θάνατόν του".
• IORE DEA (158, 1). "Ούτε οι Χριστιανοί, ούτε οι εχθροί δεν πρέπει να διασώζωνται".
• CHOSCHEN HAM (388, 10). "Ένας κατάσκοπος δύναται να φονευθή πριν καν ομολογήση.
• ABHODAH ZARAH (26B). "Οι αποστάται δέον να ρίπτωνται εις φρέατα και ουχί να διασώζωνται".
• CHOSCHEN HAM (388, 15). "Φονεύσατε εκείνους, οι οποίοι έδωσαν τα χρήματα των Ισραηλιτών εις Χριστιανούς".
• SANHEDRIN (59A). Ό κατασκοπεύων τον Εβραϊ-κόν Νόμον δέον να τιμωρήται διά δανάτου".
• HILKOTH AKUM (Χ, 2). Όι βαπτισθέντες Εβραίοι δέον να θανατώνονται".
• IORE DEA (158, 2) HAG. "Φονεύσατε τους αρνη-σιθρήσκους, τους στραφέντας προς το Χριστιανικόν δόγμα".
• CHOSCHEN HAM (425, 5). "Εκείνοι οι οποίοι δεν πιστεύουν εις τον Τοράχ, δέον να φονευθούν".
• HILKOTH TECH (11, 8). Όι Χριστιανοί και οι άλλοι αρνούνται τον "Νόμον του Τοράχ".
• ZOHAR (11, 25Α). Όι Χριστιανοί πρέπει να κατάστραφούν, ως ειδωλολάτραι".
• ZOHAR (11, 19Α). Η αιχμαλωσία των Εβραίων τελειώνει όταν αποθνήσκουν οι Χριστιανοί Πρίγκηπες".
• ZOHAR (1, 219Β). Όι Πρίγκηπες των Χριστιανών είναι ειδωλολάτραι και πρέπει να αποθάνουν).
• OBADIAM. "Όταν καταστραφή η Ρώμη, το Ισραήλ θα αναστηθή".
• ABHODAH ZARAH (26Β)Τ. Όι καλλίτεροι των Γκόϊμ (Χριστιανών) πρέπει να φονεύωνται.
• SEPHER OR ISRAEL (177B). "Εάν Εβραίος φο-νεύση Χριστιανόν, δεν διαπράττει έγκλημα.
• IALKUM SIMONI (245C). "Η αιματοχυσία αίματος ασεβών είναι προσφορά θυσίας εις τον Θεόν".
• ZOHAR (11, 43Α). "Η εξολόθρευσις των Χριστιανών είναι μία αναγκαία θυσία".
• ZOHAR (L, 38B, 39Α). "Υψηλή θέσις εις τους ουρανούς δι' εκείνους, οι οποίοι φονεύουν ειδωλολάτρας".
• HILKOTH AKUM (Χ, 1). "Μη κάνεις συμφωνίας και μην επιδεικνύης κανέναν οίκτον προς τους Χριστιανούς".
• HILKOTH AKUM (Χ, 1). "Είτε απότρεψον αυτούς από τα είδωλα των ή φόνευσον αυτούς".
• HILKOTH AKUM (X, 7). "Μην επιτρέψης εις τους ειδωλολάτρας να παραμείνουν εκεί, όπου οι Εβραίοι είναι ισχυροί".
• CHOSCHEN HAM (338, 16). "Συνεισφέρατε όλοι, διά τα έξοδα δολοφονίας προδότου".
• PESACHIM (49B). "Ουδεμία ανάγκη προσευχών, καθ' όν χρόνον αποκεφαλίζετε το Σάββατον".
• SCHABBATH (118A). "Προσευχαί διά την σωτηρί-αν από την τιμωρίαν του ερχομένου Μεσσία".
Πολλοί διερωτώνται γιατί οι Σιωνιστές-Ταλμουδι-στές είναι άρπαγες, κλέφτες, αλαζόνες, ύπουλοι και ψεύ-τες! Αυτά τα "προτερήματα" τα οφείλουν στις διδασκαλίες του Ταλμούδ. Θα παρατεθούν ορισμένες περικοπές για να βγάλουν οι αναγνώστες μόνοι τους τα συμπεράσματα.
(1) "Η Βίβλος ομοιάζει με το νερό, η Μισνά με κρασί,η δε Γκεμάρα με αρωματικό κρασί. Όπως ο κόσμος δεν μπορεί να υπάρξη χωρίς νερό, κρασί και κρασί αρωματικό, έτσι δεν μπορεί να υπάρξη χωρίς την Βίβλο, την Μισνά και την Γκεμάρα. Η Παλαιά Διαθήκη ομοιάζει με άλας, η Μισνά με πιπέρι και η Γκεμάρα με ευωδιά, ο δε κόσμος δεν μπορεί να υπάρξη άνευ αυτών!" (MASECH, SEPHARIM, FOLIO 13, Β).
(2) Ό μελετών την Βίβλον κάνει έργον καλόν αλλά ίσως και μη καλόν, ο μελετών την Μισνά πράττει έργον καλόν διά το οποίον θα ανταμειφθή, αυτός δε ο οποίος μελετά την Γκεμάρα διαπράττει το μέγιστον κα­λόν" (ΒΑΒΑΜΕΖΑ FOLIO 33, Ο).
(3) "Εάν ο άνθρωπος θα κάνη χρήσιν αποφθέγματος από την Βίβλον αντί του Ταλμούδ, αυτός δεν θα δει ευ-τυχίαν" (CHAG, FOLIO 10, Β).
(4) Όι λόγοι του Ταλμούδ είναι περισσότερον γλυκείς από τους λόγους της Βίβλου" (TALMOUD DE JERUSALEM, BERACHOTH, PEREK Ι).
(5) "Αι παραβάσεις του Ταλμούδ είναι σοβαρώτεραι παρά οι παραβάσεις της Βίβλου" (SANHEDRIN, FOLIO 88 β). (6) "Δεν πρέπει κανείς να έχη επικοινωνία μ' αυτούς οι οποίοι κρατούν εις χείρας την Βίβλον αντί του Ταλμούδ" (SEPHER CAD HA KEMACH, FOLIO 74, C, 4).
(7) "Υιέ μου, δίδε περισσοτέραν προσοχήν εις τους λόγους των ραββίνων παρά εις τους λόγους της (Παλαιάς) Διαθήκης!" (Κείμενον ERUBIN, FOLIO 21 β, CF, Κείμενον GITTIN, FOLIO 59 β).
(8) Ό αναγιγνώσκων την Βίβλον χωρίς την Μισνά και την Γκεμάρα ομοιάζει τον άνθρωπον, ο οποίος δεν έχει Θεόν!" (SEPHER CHAFARI ZEDEK, FOLIO 9).
(9) "Εμείς αναγνωρίζομεν ότι αναμφιβόλως το Ταλμούδ υπερέχει της Βίβλου του Μωϋσέως (Εβραϊκά Αρχεία, 1867, τόμος 25, σελίς 15 ο).
(10) "Όποιος δεν εκτελεί τας εντολάς του Ραββίνου, είναι άξιος θανάτου" (Κείμενον ERUBIN, FOLIO 21, β).
(11) "Πρέπει να ενθυμήται κανείς, ότι οι λόγοι των Ραββίνων είναι γλυκύτεροι από τους λόγους των προφη­τών" (SEPHER CAPHTHORU· PERACH 1590, FOLIO 121).
(12) "Αι συνήθεις ομιλίαι των ραββίνων πρέπει να τιμώνται εις το πλήρες κείμενον της Βίβλου" (MIDRACH MISCLE, FOLIO 1).
(13) "Όποιος αντιλέγει εις τον Ραββίνον του, φιλονι-κεί μαζύ του ή αγανακτεί εναντίον του, αυτό αντίκειται εις το μεγαλείον του Θεού και φιλονικεί μαζύ του και αγανακτεί εναντίον του" (Κείμενον SANHERDIN, FOLIO 110, α).
(14) "Τα λόγια των Ραββίνων είναι λόγια Θεού ζώντος!" (BACHAIAD PENT FOLIO 201, COL.4).
(15) Ό φόβος ενώπιον του Ραββίνου είναι ο φόβος ενώπιον του Θεού!" (I AD. CHAZ HILCH, TALMUD, THORA, PEREK 5, 1)
(16) "Εάν ο ραββίνος σου λέγη ότι το δεξί σου χέρι είναι αριστερό και το αριστερό σου δεξί, πρέπει να πι-στέψης τα λόγια του!" (AD. DEUTER., XVII, 11).
(17) "Οι αποθανόντες ραββίνοι καλούνται εις τους ουρανούς διό να διδάξουν τους εκλεκτούς" (AD PENT., PAR 28 FOLIO 129, COL.3)
(18) "Επειδή ο κάθε λόγος των Ραββίνων είναι θείος, πράξε αυτό το οποίον σε συμβουλεύει η καρδιά σου, αναλόγως της δυνατότητος της πραγματοποιήσεως" (Κείμενον CHULIN, FOLIO 34, Β).
(19) "Επιτρέπεται να αμαρτάνης, εφόσον η αμαρτία σου μένει κρυφή!" (Κείμενον CHAG, FOLIO 16 και Κείμενον KIDDUCHIN, FOLIO 40-α).

ΘΑΛΑΜΟΙ ΑΕΡΙΩΝ

ΘΑΛΑΜΟΙ ΑΕΡΙΩΝ
Στο βίντεο αυτό βλέπουμε ενδιαφέροντα στοιχεία για τους θαλάμους αερίων στα στρατόπεδα
συγκέντρωσης.
Θανατώθηκαν στην πραγματικότητα 750.000 Εβραίοι στο στρατόπεδο Τρεμπλίνκα σε
θαλάμους αερίων 3,6 επί 3,6;
Ηταν σωστά σχεδιασμένοι απο τους Γερμανούς οι θάλαμοι αερίων σύμφωνα με τις μαρτυρίες των επιζώντων;
Τέλος μπορούμε να βασιστούμε σε μαρτυρίες και όχι σε τεκμηρίωση για το θέμα των θαλάμων αερίων;
Δείτε το βίντεο και θα καταλάβετε.


Η Εβραϊκή προπαγάνδα στην Αμερική πριν το Πόλεμο

Πρίν η Αμερική "μπεί" στον Β'Παγκόσμιο Πόλεμο κάποιοι ανέλαβαν την προπαγάνδα κατά των Γερμανών μέσα απο τις υποτιθέμενες θηριωδίες που αυτοί διέπραταν κατά των Εβραίων.Στο παρακάτω βίντεο βγαίνουν σημαντικά συμπεράσματα για την προπαγάνδα που έμπαινε σε κάθε μέσο Αμερικανό πρίν το Πόλεμο.
Γιατί "ξύριζαν" οι Γερμανοί τους Εβραίους;

Στο βίντεο αυτό πληροφορούμαστε μάρτυρες των στρατοπέδων συγκέντρωσης το λόγο για τον οποίο οι Γερμανοί Ναζί κούρευαν τις γυναίκες Εβραίες στα στρατόπεδα συγκέντρωσης.

Τα δηλητηριώδη αέρια στους θαλάμους αερίων

Στο παρακάτω βίντεο θα δείτε πως διοχέτευαν οι Ναζί τα θανατηφόρα αέρια μέσα στους θαλάμους θανάτωσης,με βάση πάντα τις μαρτυρίες των Εβραίων επιζώντων των στρατοπεδων συγκέντρωσης.
Είναι πραγματικά "επιστημονικά" τεκμηριωμένες οι μαρτυρίες τους.


Τα "γελοία" πειράματα των Ναζί(τα οποία ποτέ δεν θα έκαναν).

Λέγεται,απο τους τους επιζώντες των στρατοπέδων συγκέντρωσης,ότι οι Γερμανοί έκαναν κάποια τρομακτικά και απάνθρωπα πειράματα.
Δείτε για τι είδους πειράματα μιλάει ο Αμερικανός δημιουργός του βίντεο και θα καταλάβετε.


Οι χώροι ταφής στο στρατόπεδο Τρεμπλίνκα ήταν αρκετοί για 700.000;

Οι μαρτυρίες για τους θανατωθέντες στο στρατόπεδο συγκέντρωσης Τρεμπλίνκα είναι 700.000
σύμφωνα με τους μάρτυρες.Απο ότι διαπιστώνεται στο παρακάτω βίντεο ο χώρος δεν επαρκούσε για την ταφή όλων αυτών των ανθρώπων.
Όλα συσχετίζονται με τις αναφορές απο τους μάρτυρες και τους χάρτες που έδωσαν σαν αποδεικτικά στοιχεία για την Τρεμπλίνκα.

Απίστευτες καταθέσεις στη Νυρεμβέργη απο πλευράς Εβραίων.

Η Δίκη της Νυρεμβέργης.
Οι βασικές αναφορές στη Δίκη της Νυρεμβέργης απο τους Εβραίους που επέζησαν των στρατοπέδων συγκέντρωσης.
Πολλά τα ψέμματα που είπαν σε 20 λεπτά Δίκης.Οι Δικαστές φάνηκαν "λιγάκι" μεροληπτικοί.
Δείτε το οπωσδήποτε.Δεν θα πιστεύετε τα μάτια και τα αυτιά σας.Εννοείται πως πολλοί μύθοι καταρίπτονται.Οι λάκοι ταφής στο Σόμπιμπορ.

Μα καλά πως χώρεσαν 80.000 πτώματα σε ένα χώρο για 80;
Ε κάτι παραπάνω θα ξέρουν οι μάρτυρες και οι επιζώντες απο τα στρατόπεδα "θανάτου" των Ναζί.

Τα χρονικά του Μπέλζεκ
ΑΕΡΟΨΕΚΑΣΜΟΙ
Στρατηγός Γεώργιος Αϋφαντής2

Στρατηγός Γεώργιος Αϋφαντής1

Ναζί συρικνωτές κεφαλιών

Κυριακή, 14 Μαρτίου 2010

Η ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ

Η ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ
Ας δούμε όμως με πιο τρόπο η τράπεζα της Αγγλίας επηρέασε τη Βρετανική οικονομία και πως, αργότερα, ήταν αυτή που προκάλεσε την Αμερικανική Επανάσταση.
Στα μέσα του 18ου αιώνα η Βρετανική Αυτοκρατορία πλησίαζε στο απόγειο της δύναμης της σε ολόκληρο τον κόσμο. Η Βρετανία από τότε που δημιουργήθηκε η κεντρική ιδιωτική Τράπεζα της Αγγλίας είχε συμμετάσχει σε τέσσερις πολέμους στην Ευρώπη. Το κόστος παρά ήταν υψηλό. Το Βρετανικό Κοινοβούλιο για να υποστηρίξει οικονομικά αυτούς τους πολέμους αντί να εκδώσει δικό του, ελεύθερο χρέους, νόμισμα δανείσθηκε τεράστια ποσά από την τράπεζα.
Εκείνη την εποχή το χρέος της Βρετανικής κυβέρνησης έφθανε στο υπερβολικό ποσό των 140.000.000 λιρών.
Συνεπώς η κυβέρνηση αναγκάστηκε να ψηφίσει ένα πρόγραμμα αύξησης των δημοσίων εσόδων, μέσω των αμερικανικών αποικιών, ώστε να μπορέσει να πληρώσει τους τόκους, τουλάχιστον, των δανείων στην τράπεζα.
Στην Αμερική επικρατούσε διαφορετική κατάσταση. Η θεομηνία μιας ιδιωτικής κεντρικής τράπεζας δεν είχε φθάσει ακόμα αν και η Τράπεζα της Αγγλίας κατέβαλε προσπάθειες να επιβάλει την ολέθρια επιρροή της πάνω στις Αμερικανικές αποικίες από το 1694. Τέσσερα χρόνια πριν, στα 1690, η αποικία της Μασαχουσέτης είχε εκδώσει το δικό της χαρτονόμισμα, το πρώτο στην Αμερική. Την ακολούθησε η αποικία της Νότιας Καρολίνας το 1703 και λίγο αργότερα οι υπόλοιπες αποικίες.
Στα μέσα του 18ου αιώνα η προεπαναστατική Αμερική εξακολουθούσε να είναι σχετικά φτωχή. Υπήρχε μια σοβαρή έλλειψη χρυσών και ασημένιων νομισμάτων, που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν στο εμπόριο και την αγορά αγαθών, ούτως ώστε οι πρώτοι αποικιστές αναγκαστικά οδηγήθηκαν σε πειραματισμούς εκδίδοντας το δικό τους τοπικό χαρτονόμισμα. Μερικές προσπάθειες στέφθηκαν με επιτυχία. Επίσης σε μερικές αποικίες χρησιμοποίησαν, με επιτυχία, τον καπνό ως μέσω συναλλαγής.
Το 1720 κάθε αποικιακός Βασιλικός Κυβερνήτης διετάχθη, συνήθως ανεπιτυχώς, να περιστείλει την έκδοση αποικιακού νομίσματος. Το 1742 ο Βρετανικός Νόμος περί Επανασύνδεσης (British Resumption Act), που απαιτούσε να γίνεται η πληρωμή των φόρων και των άλλων χρεών σε χρυσό, προκάλεσε οικονομική ύφεση στις αποικίες, πολλές ιδιοκτησίες αρπάχθηκαν ή κατασχέθηκαν από τους πλουσίους για το ένα δέκατο της αξίας τους.
Ο Βενιαμίν Φραγκλίνος υπήρξε από τους μεγαλύτερους υποστηρικτές της έκδοσης αποικιακού νομίσματος. Το 1757 ο Φραγκλίνος στάλθηκε στο Λονδίνο για να υποστηρίξει την ύπαρξη του αποικιακού νομίσματος. Κατέληξε να παραμείνει δέκα οκτώ χρόνια, σχεδόν μέχρι την έναρξη της Αμερικανικής Επανάστασης.
Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου οι περισσότερες Αμερικανικές αποικίες αγνόησαν το Κοινοβούλιο και άρχισαν να εκδίδουν δικό τους νόμισμα που ονομάσθηκε "αποικιακό πορτοφόλι" (χαρτονόμισμα ανάγκης - Colonial scrip).
Η προσπάθεια στέφθηκε με επιτυχία αλλά είχε και αξιοσημείωτες εξαιρέσεις.
Το αποικιακό νόμισμα προσέφερε ένα αξιόπιστο μέσο συναλλαγής και βοήθησε στη δημιουργία ενός αισθήματος ενότητας ανάμεσα στις αποικίες.
Θυμηθείτε ότι τα περισσότερα αποικιακά νομίσματα ήταν απλώς χαρτί αλλά αποτελούσαν, ελεύθερο χρέους, νόμισμα που είχε εκδοθεί για το δημόσιο συμφέρον και δεν υποστηριζόταν από την ύπαρξη αποθεματικών χρυσού και αργύρου. Με άλλα λόγια ήταν "πραγματικό χαρτονόμισμα".
Οι αξιωματούχοι της Τράπεζας της Αγγλίας ρώτησαν τον Φραγκλίνο πως μπορούσε να ερμηνεύσει την πρόσφατη οικονομική άνθηση των αποικιών. Χωρίς δισταγμό τους απάντησε:
Είναι απλό, στις αποικίες εκδίδουμε το δικό μας νόμισμα που ονομάζεται "αποικιακό πορτοφόλι". Εκδίδουμε τη δέουσα αναλογία που απαιτείται από το εμπόριο και τη βιομηχανία ώστε να είναι δυνατή η άνετη ανταλλαγή των προϊόντων ανάμεσα στον παραγωγό και τον καταναλωτή... Μ αυτό τον τρόπο δημιουργούμε για μας, το δικό μας νόμισμα, ελέγχουμε την αγοραστική του δύναμη και δεν έχουμε να πληρώσουμε σε κανένα τόκους.
Αυτό ήταν κοινή λογική για τον Φραγκλίνο. Μπορείτε όμως να φαντασθείτε τον αντίκτυπο που προκάλεσε στην Τράπεζα της Αγγλίας; Η Αμερική είχε ανακαλύψει το μυστικό του χρήματος και αυτό το τζίνι έπρεπε να επιστρέψει στο μπουκάλι του το συντομότερο δυνατόν. Αποτέλεσμα ήταν να ψηφίσει το Κοινοβούλιο, επί τροχάδην, το Νόμο περί Νομίσματος (Currency Act) του 1764 που απαγόρευε στους αξιωματούχους των αποικιών να εκδίδουν το δικό τους νόμισμα και τους διέταζε να πληρώσουν όλους τους μελλοντικούς φόρους με χρυσά ή αργυρά νομίσματα. Υποχρέωνε δηλαδή τις αποικίες να ενταχθούν στο πρότυπο του χρυσού και του αργύρου. Έτσι εγκαινιάσθηκε η πρώτη σφοδρή πράξη του Πρώτου Τραπεζικού Πολέμου στην Αμερική που τελείωσε με ήττα των Αργυραμοιβών. Μια ήττα που προκλήθηκε από τη Διακήρυξη της Ανεξαρτησίας και την επακόλουθη συμφωνία ειρήνης, τη Συνθήκη των Παρισίων του 1783.
Αυτοί που πιστεύουν ότι ένα πρότυπο χρυσού είναι η λύση για τα σύγχρονα νομισματικά προβλήματα της Αμερικής ας δουν τι συνέβη τότε, αμέσως μετά τη ψήφιση του Νόμου περί Νομίσματος του 1764. O Φραγκλίνος στην αυτοβιογραφία του σημειώνει:
Μέσα σε ένα χρόνο βρεθήκαμε στην ανάστροφη κατάσταση, που σήμαινε τον τερματισμό της οικονομικής άνθησης και την απαρχή μια βαθιάς και ευρείας οικονομικής ύφεσης, που οδήγησε στρατιές ανέργων στους δρόμους των αποικιών.
Ο Φραγκλίνος είναι σίγουρος ότι αυτή ήταν η κυρία αιτία της Αμερικανικής επανάστασης. Όπως γράφει στην αυτοβιογραφία του:
Οι Αποικίες ευχαρίστως θα είχαν αποδεχθεί ένα μικρό φόρο στο τσάι και σε άλλα προϊόντα αν η Αγγλία δεν τους είχε απαγορεύσει την έκδοση του χαρτονομίσματος τους που δημιούργησε ανεργία και δυσαρέσκεια.
Το 1774 το Κοινοβούλιο ψήφισε το Νόμο περί Χαρτοσήμου (Stamp Act) που απαιτούσε την τοποθέτηση ενός χαρτοσήμου πάνω σε κάθε αντικείμενο εμπορίου ως βεβαίωση για την πληρωμή του φόρου σε χρυσό, πράγμα που απειλούσε για άλλη μια φορά την ύπαρξη του αποικιακού χαρτονομίσματος. Σε λιγότερο από δύο εβδομάδες η Επιτροπή Ασφαλείας της Μασαχουσέτης πέρασε ένα ψήφισμα που διέταζε την έκδοση περισσοτέρων αποικιακών χαρτονομισμάτων και αποδεχόταν τα νομίσματα των άλλων αποικιών.Στις 10 και στις 22 Ιουνίου 1775 το Κογκρέσο των Αποικιών με ψήφισμοί αποφάσισε την έκδοση $2,000.000 με αντίκρισμα την εμπορική και την πολιτική πίστη των "Ηνωμένων Αποικιών". Αυτό συνιστούσε μια πράξη περιφρόνησης προς την Αγγλία, μια άρνηση αποδοχής ενός νομισματικού συστήματος που ήταν άδικο γιά του πολίτες των αποικιών.
Γι αυτό το λόγο τα αντικείμενα της εμπορικής πίστης (bills of credit), δηλαδή τα χαρτονομίσματα, τα οποία οι ιστορικοί από αμάθεια και προκατάληψη τα έχουν υποτιμήσει ως αντικείμενα ριψοκίνδυνης οικονομικής πολιτικής ήταν πραγματικά αιτία και αφορμή για την Επανάσταση. Και ήταν πολύ περισσότερο από αυτό, ήταν η ίδια η Επανάσταση.
- Αλεξάντερ ΝτελΜαρ, ιστορικός
Την ώρα που ρίχνονταν οι πρώτοι πυροβολισμοί, στο Κόνκορντ και στο Λέξινγκτον της Μασαχουσέτης στις 19 Απριλίου 1775, οι αποικίες είχαν
αποστραγγισθεί από χρυσά και αργυρά νομίσματα, εξαιτίας της Βρετανικής φορολογίας, με αποτέλεσμα η ηπειρωτική κυβέρνηση να μην έχει άλλη επιλογή από το να εκδώσει το δικό της χαρτονόμισμα για να στηρίξει οικονομικά τον πόλεμο.
Στην αρχή της επανάστασης το Αμερικανικό αποικιακό απόθεμα χρήματος έφθανε τα $12.000.000. Με το τέλος του πολέμου ήταν κοντά στα $500.000.000. Εν μέρει αυτό οφειλόταν σε μαζική παραχάραξη του από τους Βρετανούς. Είχε όμως αποτέλεσμα ότι το χρήμα ουσιαστικά είχε γίνει άχρηστο. Τα παπούτσια πωλούνταν προς $5.000 το ζευγάρι. Όπως παραπονιόταν o Τζώρτζ Ουάσινγκτον:
Μια άμαξα γεμάτη χρήματα μόλις και μετά βίας θα εξαγόραζε μια άμαξα γεμάτη προμήθειες για το στρατό. Νωρίτερα το σύστημα του αποικιακού νομίσματος είχε επιτυχία γιατί εκδιδόταν μόνο το απαραίτητο για τη διευκόλυνση του εμπορίου και η παραχάραξη ήταν απειροελάχιστη. Σήμερα αυτοί που υποστηρίζουν ένα νόμισμα βασισμένο στο πρότυπο του χρυσού επικεντρώνονται σ αυτή την περίοδο, κατά τη διάρκεια της επανάστασης, γιά να αποδείξουν τα κακά του "πραγματικού χαρτονομίσματος". Αλλά θυμηθείτε ότι το ίδιο νόμισμα είχε δουλέψει πολύ καλά για είκοσι χρόνια, κατά τη διάρκεια της ειρήνης, ώστε η Τράπεζα της Αγγλίας ζήτησε από το Κοινοβούλιο να το κηρύξει παράνομο. Επίσης κατά τη διάρκεια του πολέμου οι Βρετανοί εσκεμμένα επιχείρησαν να το διαβρώσουν παραχαράσσοντας το στην Αγγλία και αποστέλλοντας το "με το κιλό" στις αποικίες.
Η ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΜΕΡΙΚΗΣ
Προς το τέλος της επανάστασης το ηπειρωτικό Κογκρέσο συνεδρίασε στην Αίθουσα της Ανεξαρτησίας στη Φιλαδέλφεια προσπαθώντας αγωνιωδώς να συγκεντρώσει χρήματα. Το 1781 επέτρεψε στον Ρόμπερτ Μόρρις , Υπεύθυνο των Οικονομικών, να ιδρύσει μια ιδιωτική κεντρική τράπεζα
με την προοπτική οτι έτσι θα τα κατάφερναν. Παρεμπιπτόντως ο Μόρρις ήταν ένας οικονομικά ευκατάστατος άνθρωπος που είχε γίνει πλούσιος κατά τη διάρκεια της Επανάστασης εμπορευόμενος πολεμικές προμήθειες,
Η νέα τράπεζα, η Τράπεζα της Βορείου Αμερικής όπως ονομάσθηκε, σχεδιάστηκε κατά το πρότυπο της Τράπεζας της Αγγλίας. Της επιτρεπόταν ή καλύτερα δεν της απαγορευόταν να λειτουργεί με ελάχιστα χρηματικά αποθεματικά, δηλαδή να δανείζει χρήματα που δεν είχε και να χρεώνει τόκο γι' αυτό. Αν εσείς ή εγώ το κάναμε αυτό θα μας καταδίκαζαν για απάτη, που είναι κακούργημα.

Ελάχιστοι αντιλαμβάνονταν αυτή την πρακτική εκείνη την εποχή και φυσικά κρατήθηκε μυστική από το λαό και τους πολιτικούς, όσο ήταν δυνατό. Πολύ περισσότερο, δόθηκε στην τράπεζα το μονοπώλιο της έκδοσης χαρτονομισμάτων, που γίνονταν αποδεκτά και κατά την πληρωμή των φόρων.
Το καταστατικό της τράπεζας προσκαλούσε ιδιώτες επενδυτές να συμμετάσχουν στο αρχικό κεφάλαιο των $400.000. Αλλά όταν ο Μόρρις δεν μπόρεσε να συγκεντρώσει τα χρήματα, ξεδιάντροπα, χρησιμοποίησε την πολιτική του επιρροή για να κατατεθεί χρυσός στην τράπεζα, ο χρυσός που είχε δανείσει η Γαλλία στην Αμερική. Ύστερα δάνεισε αυτά τα χρήματα στον εαυτό του και τους φίλους του για να τα επανεπενδύσουν στις μετοχές της τράπεζας. Ο Δεύτερος Αμερικανικός Τραπεζικός Πόλεμος είχε ήδη αρχίσει.
Σύντομα ο κίνδυνος ήταν ξεκάθαρος. Η αξία του αμερικανικού νομίσματος συνέχισε να πέφτει κατακόρυφα. Τέσσερα χρόνια αργότερα, το 1785, η σύμβαση με την τράπεζα δεν ανανεώθηκε, εξαφανίζοντας αποτελεσματικά την απειλή από τη δύναμη της τράπεζας. Έτσι ο Δεύτερος Αμερικανικός Τραπεζικός Πόλεμος τελείωσε πολύ γρήγορα με ήττα των Αργυραμοιβών.
Ο επικεφαλής της επιτυχούς προσπάθειας να κλείσει η τράπεζα ήταν ένας πατριώτης που ονομαζόταν Ουίλλιαμ Φίντλεϋ από την Πενσυλβάνια. Εξήγησε το πρόβλημα με τον ακόλουθο τρόπο:
Αυτό το ίδρυμα μη έχοντας άλλη προτεραιότητα από την φιλαργυρία δεν θα διαφοροποιηθεί ποτέ από το
αντικείμενο του...να μονοπωλήσει όλο τον πλούτο, τη δύναμη και τη επιρροή του κράτους.
Η πλουτοκρατία από τη στιγμή που θα εγκαθιδρυθεί θα διαφθείρει το νομοθετικό σώμα ώστε οι νόμοι να γίνονται προς χάριν της και το Υπουργείο Δικαιοσύνης θα ευνοεί τους πλούσιους.
Όμως οι άνθρωποι που κινούσαν τα νήματα στην Τράπεζα της Βορείου Αμερικής - ο Αλεξάντερ Χάμιλτον , ο Ρόμπερτ Μόρρις και ο πρόεδρος της τράπεζας Τόμας Γουίλλινγκ - δεν το έβαλαν κάτω. Μόνο έξι χρόνια αργότερα, ο Χάμιλτον, Υπουργός Οικονομικών τότε, και ο μέντορας του Μόρρις δημιούργησαν μια καινούρια ιδιωτική κεντρική τράπεζα, την Πρώτη Τράπεζα των Ηνωμένων Πολιτειών , μέσω του νέου Κογκρέσου. Ο Τόμας Γουίλλινγκ υπηρέτησε ξανά σαν πρόεδρος της τράπεζας. Οι παίκτες ήταν οι ίδιοι, μόνο το όνομα της; τράπεζας είχε αλλάξει.
ΤΟ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
Το 1787 οι αρχηγοί των αποικιών συγκεντρώθηκαν στη Φιλαδέλφεια για να αντικαταστήσουν και τροποποιήσουν τα προβληματικά άρθρα της Χάρτας της "Ενωσης. Όπως προείπαμε ο Τόμας Τζέφερσον και ο Τζέιμς Μάντισον , αμετάπειστοι και οι δύο, εναντιώνονταν στη δημιουργία μιας ιδιωτικής κεντρικής τράπεζας επειδή είχαν αντιληφθεί τα προβλήματα που δημιούργησε η Τράπεζα της Αγγλίας. Δεν ήθελαν τίποτα από αυτά και όπως το έθεσε αργότερα ο Τζέφερσον:
Αν ο Αμερικανικός λαός επιτρέψει ποτέ στις ιδιωτικές τράπεζες να ελέγχουν την έκδοση του νομίσματος του, πρώτα με τον πληθωρισμό και ύστερα με τον αποπληθωρισμό, οι τράπεζες και οι επιχειρήσεις που θα αναπτυχθούν γύρω από αυτές θα αποστερήσουν τον λαό από την περιουσία του μέχρι που τα παιδιά του θα ξυπνήσουν άστεγα σε μια ήπειρο που κατέκτησαν οι πατεράδες τους. .


Κατά τη διάρκεια της δημόσιας συζήτησης πάνω στο μελλοντικό
νομισματικό σύστημα, άλλος ένας από τους ιδρυτές των Ηνωμένων Πολιτειών, ο Γκάβενορ Μόρρις , ήταν επικεφαλής της επιτροπής που συνέταξε το τελικό σχέδιο του Συντάγματος και γνώριζε πολύ καλά τα κίνητρα των τραπεζιτών.
Μαζί με το παλιό αφεντικό του, τον Ρόμπερτ Μόρρις και των Αλεξάντερ Χάμιλτον, είχαν παρουσιάσει το αρχικό σχέδιο για την τράπεζα της Βορείου Αμερικής οτο ηπειρωτικό Κογκρέσο κατά τη διάρκεια του τελευταίου έτους της Επανάστασης.
Σε ένα γράμμα που έγραψε στον Τζέιμς Μάντισον, στις 2 Ιουλίου 1787, αποκάλυπτε τι πραγματικά συνέβαινε.
Οι πλούσιοι Θα παλέψουν για την επικράτηση της κυριαρχίας τους και τον εξανδραποδισμό των υπολοίπων. Έτσι κάνουν πάντα και έτσι Θέλουν να γίνεται... Το αποτέλεσμα εδώ Θα είναι το ίδιο με αλλού αν δεν τους κρατήσουμε με τη δύναμη της κυβέρνησης στο αρμόζων γι αυτούς πεδίο δράσης.
Παρά την αποσκίρτηση του Γκάβενορ Μόρρις, από την παράταξη της τράπεζας, ο Χάμιλτον, ο Ρόμπερτ Μόρρις και ο Γουίλλινγκ μαζί με τους Ευρωπαίους υποστηρικτές τους δεν επρόκειτο να υποχωρήσουν. Κατάφεραν να πείσουν το μεγαλύτερο μέρος των αντιπροσώπων στο Συντακτικό Συνέδριο να μην εγκρίνει στο Κογκρέσο τη δυνατότητα να εκδίδει χαρτονόμισμα. Οι περισσότεροι αντιπρόσωποι ακόμα παράπαιαν από τον τεράστιο πληθωρισμό που προκάλεσαν τα χαρτονομίσματα κατά τη διάρκεια της Επανάστασης. Είχαν ξεχάσει πόσο καλά είχε δουλέψει το αποικιακό χαρτονόμισμα πριν τον πόλεμο.
Αλλά η Τράπεζα της Αγγλίας δεν το είχε ξεχάσει. Οι Αργυραμοιβοί δεν δεχόντουσαν την πιθανότητα η Αμερική να εκδώσει το δικό της χαρτονόμισμα ξανά. Πολλοί πιστεύουν ότι η Δέκατη Τροποποίηση του Συντάγματος που επιφυλασσόταν εξουσίες στις πολιτείες που δεν αντιπροσωπεύονταν στην ομοσπονδιακή κυβέρνηση, έκανε την έκδοση χαρτονομίσματος από την ομοσπονδιακή κυβέρνηση αντισυνταγματική, καθώς η εξουσία της έκδοσης χαρτονομίσματος δεν αναφερόταν ρητώς ως δυνατότητα της ομοσπονδιακής κυβέρνησης από το Σύνταγμα. Το Σύνταγμα παραμένει σιωπηλό σ' αυτό το σημείο. Μολαταύτα το Σύνταγμα ρητά απαγορεύει στις Πολιτείες να εκδίδουν χαρτονόμισμα .
Οι περισσότεροι από τους συνέδρους προσχεδίασαν της σιωπή του Συντάγματος στο σημείο αυτό για να μη δοθεί στην ομοσπονδιακή κυβέρνηση "η απόλυτη εξουσία" της έκδοσης χαρτονομίσματος. Πραγματικά στην εφημερίδα της Συνέλευσης, στο φύλλο της 16ης Αυγούστου, διαβάζουμε τα ακόλουθα:
Θεωρήθηκε δευτερεύον η απάλειψη των λέξεων "απαγόρευση έκδοσης χαρτονομισμάτων" και η πρόταση πέρασε καταφατικά.
Ο Χάμιλτον και οι τραπεζίτες φίλοι του είδαν αυτή τη
σιωπή σαν μια ευκαιρία για να κρατήσουν την κυβέρνηση μακριά από την έκδοση χαρτονομίσματος, την οποία ήλπιζαν ότι θα μονοπωλούσαν οι ίδιοι. Έτσι οι τραπεζίτες και οι αντιπρόσωποι που ήταν εναντίον τους, για διαφορετικά ο καθένας απ' την πλευρά του κίνητρα, υποστήριξαν να μείνει το δικαίωμα της ομοσπονδιακής κυβέρνησης για την έκδοση χαρτονομίσματος έξω από τις ρυθμίσεις του Συντάγματος, με μια πλειοψηφία τέσσερα προς ένα. Αυτή η αμφισβήτηση άνοιξε το δρόμο για τους Αργυραμοιβούς, όπως ακριβώς το είχαν σχεδιάσει.


Φυσικά το χαρτονόμισμα δεν αποτελούσε το ίδιο το κύριο πρόβλημα. Η δανειοδότηση με ελάχιστα αποθεματικά ήταν μεγαλύτερο πρόβλημα γιατί πολλαπλασίαζε αρκετές φορές κάθε ποσοστό πληθωρισμού που προκαλούνταν από υπερβολική έκδοση χαρτονομίσματος.
Έτσι οι αντιπρόσωποι έμειναν με τη σκέψη ότι η απαγόρευση του χαρτονομίσματος ήταν μια καλή ιδέα. Απαγορεύοντας κάθε είδους χαρτονόμισμα πιθανώς θα περιόριζαν και την τραπεζιτική των ελάχιστων αποθεματικών, που εφαρμοζόταν, καθώς η χρησιμοποίηση επιταγών ήταν αμελητέα και αν είχε τεθεί προς συζήτηση θα είχε απαγορευθεί κι αυτή; Τα τραπεζικά δάνεια που δημιουργούνται με λογιστικές καταχωρήσεις στα βιβλία δεν αναφέρθηκαν και έτσι δεν απαγορεύθηκαν.
Θεωρήθηκε έτσι ότι είχε απαγορευθεί η έκδοση χαρτονομίσματος από την ομοσπονδιακή και τις πολιτειακές κυβερνήσεις ενώ δεν εννοείτο το ίδιο για τις τράπεζες. Υφίσταται η διαφωνία ότι αυτή η εξουσία του ποιος έχει το δικαίωμα της έκδοσης με το να μη απαγορευθεί ρητά στην κυβέρνηση είχε κρατηθεί σαν μελλοντικό δικαίωμα των πολιτών και του λαού (περιλαμβανομένων των νομικών προσώπων όπως οι τράπεζες).
Αντίθετη άποψη έλεγε ότι οι τραπεζικές εταιρίες ήταν όργανα και παράγοντες των πολιτειών, αφού αυτές αναγνώριζαν τη νομιμότητα τους, και έτσι δεν ενέπιπταν στην απαγόρευση της έκδοσης τραπεζογραμματίων, όπως συνέβαινε για τις ίδιες τις πολιτείες. Αυτή η διαφωνία αγνοήθηκε από τους τραπεζίτες που προχώρησαν στην έκδοση τραπεζογραμματίων έναντι ελάχιστων αποθεματικών και έχασε κάθε υπόσταση όταν το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ αποφάνθηκε ότι η ομοσπονδιακή κυβέρνηση θα μπορούσε να ιδρύσει μια τράπεζα η οποία θα μπορεί να εκδίδει χρήματα. Τελικά μόνο στις Πολιτείες απαγορεύθηκε η έκδοση χαρτονομίσματος και δεν επιβλήθηκε αυτή η απαγόρευση όχι μόνο στις τράπεζες αλλά ούτε καν στους δήμους και τις κοινότητες (όπως συνέβη κατά τη διάρκεια της οικονομικής ύφεσης του 1929 σε τετρακόσιες πόλεις σε ολόκληρες τις ΗΠΑ).
Ένα άλλο λάθος που δεν γίνεται συχνά αντιληπτό έχει σχέση με τη εξουσία που δόθηκε στην ομοσπονδιακή κυβέρνηση "να κόβει νόμισμα" και "να καθορίζει την αξία του από εκεί και ύστερα". Ο καθορισμός της αξίας του νομίσματος (δηλαδή η αγοραστική του δύναμη ή η αξία του σε σχέση με άλλα πράγματα) δεν σχετίζεται με την ποιότητα ή το περιεχόμενο του (π.χ. τόσα γραμμάρια χρυσός και τόσα χαλκός κλπ) αλλά με την ποσότητα, το απόθεμα του χρήματος. Είναι η ποσότητα αυτή που προσδιορίζει την αξία και ποτέ το Κογκρέσο δεν έχει νομοθετήσει για τον καθορισμό συγκεκριμένης ποσότητας χρήματος στις ΗΠΑ.
Ο νομοθετικός καθορισμός μιας συγκεκριμένης ποσότητας χρήματος (συμπεριλαμβανομένων νομισμάτων, επιταγών και τραπεζικών αποθεματικών) σημαίνει στην πράξη τον προσδιορισμό της αξίας κάθε δολαρίου (αγοραστική δύναμη). Νομοθετική πράξη που ορίζει το ποσοστό της αύξησης του χρηματικού αποθέματος συνεπάγεται τον καθορισμό της μελλοντικής αξίας του. Το Κογκρέσο δεν έχει αποφασίσει για τίποτα από τα δύο αν και έχει ξεκάθαρα το συνταγματικό δικαίωμα να το κάνει. Έχει εγκαταλείψει αυτή την εξουσία στην Ομοσπονδιακή Τράπεζα και τις 10.000 και πλέον τράπεζες που δημιουργούν το χρηματικό μας αποθεματικό.

ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΑΡΙΕΛ ΤΟΑΦ,ΓΙΟΥ ΤΟΥ ΑΡΧΙΡΑΒΒΙΝΟΥ ΤΗΣ ΡΩΜΗΣ ΕΛΙΟ ΤΟΑΦ

ΠΑΣΧΑ ΑΙΜΑΤΟΣ


ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΑΡΙΕΛ ΤΟΑΦ,ΓΙΟΥ ΤΟΥ ΑΡΧΙΡΑΒΒΙΝΟΥ ΤΗΣ ΡΩΜΗΣ ΕΛΙΟ ΤΟΑΦ
Το βιβλίο περιλαμβάνει τις σημαντικότερες μαρτυρίες για τις τελετουργικές ανθρωποθυσίες,οι οποίες έλαβαν χώρα μεταξύ
του 12ου και 16ου αιώνα στην Ευρώπη, απο ραββίνους εις βάρος Χριστιανοπαίδων. Συγκεκριμένα απο Ασκεναζί Εβραίους. Το πιο σημαντικό γεγονός είναι αυτό του Τρέντο, το 1475, όταν ένας Εβραίος τοκογλύφος,ο Σαμουήλ απο τη Νυρεμβέργη βρήκε νεκρό το σώμα ενός μικρού παιδιού ονόματι Σιμόνε, αφού του είχαν αφαιρέσει το αίμα κατά τη διάρκεια τελετουργικής ανθρωποθυσίας με σταύρωση. Το αίμα που πήραν απο το παιδί το ήπιαν.
Οι αντιδράσεις ήταν ποικίλες. Πρώτα απο όλα εξόρησαν όλους τους Εβραίους απο το Τρέντο και οι σημαντικότεροι ένοχοι τιμωρήθηκαν με θάνατο στη κεντρική πλατεία.
Επίσης στο βιβλίο αναφέρεται,στο 4ο κεφάλαιο, οτι στις 6 Ιουλίου του 1480 δικάσθηκαν στη Βενετία 3 Εβραίοι με την κατηγορία της αφαίμαξης ενός μικρού χριστιανόπαιδα, που τους ήταν αναγκαία για να πραγματοποιήσουν τις
απόκρυφες πασχαλινές τελετές τους. Στην πλατεία του Αγίου Μάρκου δύο απο τους Εβραίους θανατώθηκαν με παλούκωμα, σε δημόσια θέα.ενώ ο τρίτος αυτοκτόνησε στη φυλακή. Κάποιοι άλλοι Εβραίοι που ενεπλάκησαν καταδικάστηκαν σε διάφορες ποινές, όπως εξορία απο τη Βενετία. Στο βιβλίο αναφέρονται και άλλες περιπτώσεις όπως και στο βιβλίο του Pranaitis,"Το ξεσκέπασμα του Ταλμούδ", του οποίου ο εκδότης του βιβλίου αναφέρει πως υπήρξαν και άλλοι που έγραψαν τα ίδια για τις Εβραϊκές Ταλμουδικές αμθρωποθυσίες και όλοι όπως και ο Πραναϊτις σφαγιάστηκαν απο Εβραίους. Να θυμήσουμε ότι ο Πραναϊτις δολοφονήθηκε
όταν οι Εβραίομπολσεβίκοι πήραν την εξουσία στην Ρωσία. Όπως συμβαίνει συνήθως στις περιπτώσεις αυτές,υπήρξαν αντιδράσεις στην αρχή απο την πλευρά των εβραϊκών κοινοτήτων της Ρώμης, αλλά και απο τον ίδιο τον πατέρα του συγγραφέα,ο οποίος πίεσε με κάθε μέσω το γιό του να προβεί στην απόσυρση του βιβλίου του με κάθε μέσω.Όντας καθηγητής Πανεπιστημίου η δεοντολογία δεν επέτρεπε να
ενεργήσει, εναντίον της γνώσης και υπέρ της λογοκρισίας. Ύστερα ακολούθησε και η άμεση επέμβαση ατόμων απο τον πολιτικό χώρο όπως αυτή του Ισραηλινού πρέσβη στην Ιταλία Όντεν Μπεν Χούρ. Στη συνέχεια κινητοποιήθηκαν Εβραίοι καθηγητές
πανεπιστημίου οι οποίοι τάχθηκαν κατά του βιβλίου, όπως η Άννα Φόα. Μετά απο λίγο καιρό αναγκάστηκε να το αποσύρει.Βέβαια ήταν πολύ αργά γιατί όλα τα αντίτυπα είναι στη κυκλοφορία και μέσα σε ένα χρόνο έφτασε στην τρίτη έκδοση.
Εμείς γνωρίζουμε ότι θα κάνουν τα πάντα για να εξαφανίσουν το βιβλίο όπως έχουν κάνει και με άλλα στο παρελθόν.
Είναι πάγια τακτική του να αποσιωπούν και να εξαφανίζουν έγγραφα που αποκαλύπτουν την εγκληματικότητα των ιερώτερων θρησκευτικών βιβλίων των Εβραίων, των Ταλμούδ.

ΟΙ ΕΒΡΑΙΟΙ ΚΑΙ Ο ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ


ΟΛΗ Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΜΑΖΩΝ...Το τελευταίο καιρό παρακολουθώ με ιδιαίτερο ενδαφέρον τις πολιτικές, κοινωνικές, οικονομικές και γενικά όλες τις εξελίξεις τόσο στην Ελλάδα όσο και στον Κόσμο.Είναι σίγουρο οτι γίνονται αρκετές αποκαλύψεις απο όλα τα ΜΜΕ σχετικά με το ποιοί είναι τα αφεντικά που ελέγχουν το χρήμα, τα ΜΜΕ, τις εκπαιδευτικές μεταριθμύσεις και γενικά όλες τις αλλαγές που επηρεάζουν άμεσα και έμμεσα τη ζωή όλων μας.Θα θυμάστε ότι έγινε μεγάλος «ντόρος» με το βιβλίο της ΣΤ’ δημοτικού απο όλα τα ΜΜΕ στην Ελλάδα και τελικά αυτό αποσύρθηκε. «Αποσύρθηκε» επίσης και η Υπουργός Παιδείας και ο κ.Καλός που εισήγαγε την εκμάθηση της τουρκικής γλώσσας στα ελληνικά σχολεία.Κάποια στιγμή είδαμε αρκετοί απο εμάς ότι ο μεγαλύτερος χρηματοδότης της αλλαγής των σχολικών βιβλίων στα Βαλκάνια αλλά και γενικά στην ανατολική Ευρώπη, ο Τζόρτζ Σόρος μέσα απο το ίδρυμα Τζόρτζ Σόρος, «αποκαλύφθηκε» μέσα απο την εκπομπή του κ.Χαρδαβέλα και απο τους προσκεκλημένους του.Ωστόσο μέσα απο τις εκπομπές αυτές δεν ακούστηκε κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό για τον κ.Σόρος, ότι είναι Εβραίος και όχι Αμερικανός όπως συνεχώς τόνιζε ο κ.Χαρδαβέλας.Το γιατί είναι σημαντικό αυτό θα το καταλάβετε στο τέλος του άρθρου.

Πριν απο μερικούς μήνες ακούσαμε απο μερικές εκπομπές του κ.Μάκη Τριανταφυλλόπουλου, σχετικά με τις εταιρείες δημοσκοπήσεων και το πώς αυτές παραπληροφορούν το Λαό αλλά και «φτιάχνουν» τα αποτελέσματα όπως θέλουν, για το Σερ Μάρτιν Σορέλ,πρόεδρο της εταιρείας WPP που έχει στη δούλεψή της 100.000 ανθρώπους σε πάνω απο 100 χώρες και μεταξύ των πολλών θυγατρικών εταιρειών της WPP είναι και η AGB και η MRB. Ο κ.Μάκης Τριανταφυλλόπουλος έκανε ένα εκτενές ρεπορτάζ για τον κύριο αυτό και το πώς εξαπλώνεται σε όλο το κόσμο με τις εταιρείες του.Δεν είπε όμως ότι ο Σερ Μάρτιν Σορέλ είναι και αυτός Εβραίος.

Πρίν λίγο καιρό έκανε μια εκπομπή ο Τάσος Τέλογλου για τον κ.Ρούπερτ Μέρντοκ, στην οποία είδαμε(εκτός απο την εκπομπή υπάρχει και ντοκιμαντέρ για τον κύριο Μέρντοκ που λέγεται Rupert Murdoch :War on journalism και κυκλοφορεί στο ίντερνετ και ο καθένας μπορεί να το δεί) ότι ο Μέρντοκ έχει 9 δορυφορικά δίκτυα τηλεόρασης, 100 κανάλια καλωδιακής τηλεόρασης, 175 εφημερίδες, 40 εκδόδεις βιβλίων, 40 τηλεοπτικούς σταθμούς και 1 στούντιο ταινιών. Ακόμη η το τηλεοπτικό δίκτυο του Μέρντοκ «τροφοδοτεί» με ειδήσεις 280.000.000 τηλεθεατές στις ΗΠΑ, 300.000.000 στην Ασία, το καλωδιακό του δίκτυο φτάνει σε 300.000.000 σπίτια και τα περιοδικά του σε 28 εκατομμύρια ανθρώπους.Σύνολικά 4.7 δισεκατομμύρια άνθρωποι( τα ¾ του πλανήτη) ενημερώνονται απο το δίκτυο του Μέρντοκ, ο οποίος είναι επίσης Εβραίος.Επίσης Εβραίος είναι και ο Χάϊμ Σάμπαν που αγόρασε το τηλεοπτικό δίκτυο KIRCH στη Γερμανία,το οπίο ήταν απο τα μεγαλύτερα στην Χώρα.Πράγμα το οποίο δεν ακούστηκε μέχρι τώρα στα ελληνικά αλλά και ξένα «μεγάλα» ΜΜΕ.

Όλοι οι αντικαπιταλιστές και οι αριστεροί μιλούν συνεχώς εναντίον των Τραπεζών και για τον «αντιλαϊκό» χαρακτήρα τους ανα τον κόσμο.Αν κάποιος ψάξει ποιοί ελέγχουν τις μεγάλες Τράπεζες που κινούν το χρήμα και δημιουργούν την εκάστοτε τραπεζική πολιτική θα δεί ότι πίσω απο τις τράπεζες αυτές κρύβονται,τα τελευταία 100 χρόνια, μερικές οικογένειες όπως οι Ρόθτσιλντ, οι Ροκφέλλερ, οι Ντυ Πόντ, οι Μόργκανς κτλ...

Ποτέ όμως οι αντικαπιταλιστές και οι «προοδευτικοί» δεν μας είπαν ότι όλοι αυτοί είναι Εβραίοι. Όταν κάποιος τους ρωτήσει γιατί δεν το λένε, αυτοί απαντάνε: «Το κεφάλαιο δεν έχει πρόσωπο, φυλή,θρησκεία,Έθνος.».

Όλοι μιλούν για την αύξηση του πετρελαίου και των παραγώγων του.Τα μεγάλα ΜΜΕ όμως δεν μας δίνουν στοιχεία(παρά μόνο αερολογίες τύπου «Ανέβηκε η τιμή του πετρελαίου, γιατί υπάρχει έλλειψη») ποιοί δημιουργούν τη πετρελαϊκή πολιτική αλλά και ποιοί είναι οι ιδιοκτήτες των μεγάλων πετρελαϊκών που τροφοδοτούν με πετρέλαιο όλο το κόσμο.Ο Ροκφέλλερ είναι ό ιδιοκτήτης των 7 αδελφών πετρελαϊκών εταιρειών που είναι Εβραίος όπως αναφέρθηκε και παραπάνω.

Πολλοί μιλάνε για τα συμφέροντα των φαρμακοβιομηχανιών.Σίγουρα οι ιδιοκτήτες των μεγάλων φαρμακοβιομηχανιών που κερδίζουν τεράστια ποσά απο τα φάρμακα, δεν θα ήθελαν την άνοδο και διάδοση της Νέας Ιατρικής που προτείνει νέες μεθόδους θεραπείας με φυσικά μέσα και όχι χημικά.Ψάχνοντας λοιπόν τα πρόσωπα που κατέχουν τις μεγάλες φαρμακοβιομηχανίες βλέπουμε ότι και εκεί οι περισσότεροι είναι Εβραίοι(να βάλω το παράδειγμα). Μάλιστα αν κάποιος θέλει ένα παράδειγμα ιατρού που διώχθηκε για λόγους διάδοσης της Νέας Ιατρικής θα το βρεί στο πρόσωπο του δρ.Χάμερ(δρ.Ιατρικής-ερευνητής-να βάλω τη διευθυνση) ο οποίος δικάστηκε στην Γαλλία ερήμην και φυλακίσθηκε.όπως ανακάλυψε ο ίδιος ο Χάμερ ο πρόεδρος του δικαστηρίου που τον κατεδίκασε ερήμην του ήταν ο Εβραίος αρχιραββίνος, Φρανσουά Μπεσύ,συμπατριώτης και φίλος των φαρμακοβιομηχάνων.Ο δρ.Χάμερ έμεινε για τρία χρόνια στη φυλακή Φλερύ-Μεροζί στη Σαβοϊα.

Οι φιλειρηνιστές μιλάνε για «αιματοβαμμένα» δολάρια και «ιμπεριαλιστική» πολιτική εναντίον των λαών του Ιράκ, Αφγανιστάν, Παλαιστίνης, Λιβάνου και άλλων χώρών που οι Αμερικανοί και οι σύμμαχοί τους προώθησαν τον δυτικό τρόπο «εκδημοκρατισμού».

Οι άνθρωποι λοιπόν που κατηγορούν τους Αμερικανούς και τους συμμάχους τους για όλα αυτά, δεν μας λένε ότι η πολιτική των ΗΠΑ καθορίζεται απο το εβραϊκό λόμπι των ΗΠΑ και μέσα απο οργανώσεις όπως η AIPAC(δείτε www.antipliroforisi.tk), θέμα το οποίο έφεραν στη δημοσιότητα οι δύο καθηγητές του Πανεπιστημίου Χάρβαντ, Stephen Walt και John Mearsheimer, με το άρθρο τους που κυκλοφορεί στο ίντερνετ με τίτλο «Το Ισραηλινό λόμπι και η πολιτική των ΗΠΑ, The Israel lobby,».

Οι εταιρείες παραγωγής όπλων, που σίγουρα δεν κατασκευάζονται για να κάθονται στις αποθήκες, ανήκουν, τουλάχιστον οι μεγαλύτερες απο αυτές, σε Εβραίους(παράδειγμα).

Στο ποιοί διοικούν τα κράτη που καθορίζουν τη τύχη και των υπολοίπων τα ΜΜΕ επίσης δεν μας λένε ποιά είναι η πραγματική καταγωγή των Πρωθυπουργών ή των Υπουργών.Βέβαια πότε πότε όπως στη Γαλλία βλέπουμε τον εβραϊσμό να κατακλύει τις σημαντικές θέσεις στη διοίκηση, όπως ο Πρόεδρος Νικολά Σαρκοζί και ο υπουργός Εξωτερικών Μπερνάρ Κουσνέρ.Και οι δύο είναι Εβραίοι.

Τα μεγάλα ΜΜΕ τόσο στην χώρα μας όσο και στο εξωτερικό δεν προβάλλουν γεγονότα όπως αυτό που συνέβει, όταν πρίν απο μερικούς μήνες πέθανε ο Καρδινάλιος των Παρισίων,Αρχιεπίσκοπος της Γαλλίας Λούστινγκερ, και τάφηκε και με ιουδαϊκό τυπικό παρουσία Ραββίνου.Τα ΜΜΕ σε όλη την Ευρώπη έδειξαν μόνο το δεύτερο μέρος της τελετής που ήταν το Χριστιανικό τυπικό.Καταπληκτικό έτσι;Χριστιανός Αρχιεπίσκοπος Ιουδαϊκής θρησκείας όμως.Μήπως αυτό είναι απάτη;Μήπως είναι συνωμοσία;

Ένα άλλο μεγάλο θέμα είναι αυτό των Γενοκτονιών. Πολλοί λαοί, μέσα σε αυτούς και οι Έλληνες, προσπαθούν να αναγνωρισθούν οι γενοκτονίες τους και να τιμωρηθούν αυτοί που τις διέπραξαν. Οι «προοδευτικές» δυνάμεις και στην περίπτωση αυτή καταδικάζουν όσους έχουν διαπράξει γενοκτονίες και σφαγές αμάχων. Πότε όμως άκουσε κάποιος σε μεγάλο τηλεοπτικό δίκτυο ή Πανεπιστήμιο ή βιβλίο σχολικό να κατηγορούνται οι Εβραίοι για κάποια σφαγή ή γενοκτονία που έκαναν( και έκαναν όπως λέει και η Παλαιά Διαθήκη αλλά και οι αναφορές πολλών ιστορικών τόσο στην ελληνική Επανάσταση όταν έτρεχαν πίσω απο τους Τούρκους για να σφάξουν τους όμηρους μετά τις μάχες, όσο και στους ευρωπαϊκούς πολέμους που πάντα οι Εβραίοι πήγαιναν με τον ισχυρό); Η απάντηση φυσικά είναι ποτέ. Μήπως ο λόγος που κανείς δεν κατηγόρησε ποτέ στα ΜΜΕ τους Εβραίους για σφαγές έχει σχέση με το ποιός ελέγχει τα ΜΜΕ; Ψάξτε το και θα εκπλαγείτε.

Προεκλογικά ρωτήθηκε η κ.Διαμαντοπούλου του ΠΑΣΟΚ απο ένα πολίτη στο κανάλι ΣΚΑΪ, τί είναι αυτή η λέσχη Μπίλντερμπεργκ που ήταν καλεσμένη και πήγε στο ετήσιο συνέδριο της, που πραγματοποιήθηκε στην Κωνσταντινούπολη.Η κ.Διαμαντοπούλου είπε οτι εκεί πάνε πολλοί σπουδαίοι άνθρωποι του απο όλο το κόσμο(ποιοί είναι αυτοί δεν μας είπε) και συζητάνε για τα προβλήματα του κόσμου και τι πολιτική πρέπει να ακολουθήσουν όλοι για να λυθούν.Κουβέντα δεν μας είπε για το αν οι «προεδρεύοντες» είναι κάποιοι επιφανείς Εβραίοι Τραπεζίτες και πολιτικοί.

Στις μέρες μας βρίσκονται σε μεγάλη «άνθηση» οι αντιρατσιστικές και αντιφασιστικές οργανώσεις. Μέσα σε αυτές τις οργανώσεις υπάρχουν και πολλοί Εβραίοι.Οι οργανώσεις αυτές όπως λένε πολεμούν τον φασισμό που υπάρχει σε κάθε κοινωνία και είναι η «ασπίδα» για τους μετανάστες. Οι οργανώσεις αυτές όμως υπερασπίζονται τους Εβραίους και τρέχουν στα δικαστήρια όποιον είναι εναντίον των Εβραίων, με την κατηγορία του Ναζιστή, αντισημίτη. Έχουν καταφέρει οι οργανώσεις αυτές να ισοδυναμεί ο ρατσισμός με τον αντισημιτισμό. Δεν μας είπαν όμως ποτέ οι αντιρατσιστές και τα ΜΜΕ και οι «λαμπροί» πανεπιστημιακοί και καλιτέχνες, λέξη για την πολιτική του Ισραήλ απένταντι στα άλλα Έθνη που είναι δίπλα του ή αν μπορεί κάποιος αυτή τη στιγμή να πάει να μείνει στο Ισραήλ(πρέπει να είναι Εβραίος φυλετικά για να γίνει πολίτης κάποιος και για να αποδειχθεί αυτό περνάει απο εξονυχιστικές εξετάσεις).Δεν μας έδειξαν τα σφαγιασμένα παιδιά της Παλαιστίνης και του Λιβάνου, τα ΜΜΕ.Δεν μας μίλησε κάποιος «κορυφαίος» ρεπόρτερ για το εμπάργκο της Παλαιστίνης, ούτε έκανε εκπομπή για το τείχος που φτιάχνουν οι Ισραηλινοί( το οποίο είναι 3 φορές μεγαλύτερο απο ότι ήταν το τείχος του Βερολίνου το οποίο οι «προοδευτικοί» ονομάζουν και δίκαια το τείχος του «μίσους») με σκοπό να αποκλείσουν τους Παλαιστίνιους.Φυσικά ούτε λέξη για το ότι απο τους 900.000.000 τόνους νερό που παράγονται στη Παλαιστίνη το Ισραήλ πέρνει τους 800.000.000 τόνους.

Πού είναι λοιπόν ο αντιρατσισμός τους απένταντι στη πολιτική του Ισραήλ; Και γιατί αυτό συμβαίνει μόνο με το Ισραήλ και όχι και με άλλες χώρες;Γιατί μόνο το Ισραήλ μένει στο απυρόβλητο και έχει το δικαίωμα να παρεμβαίνει στο εκάστοτε Υπουργείο Παιδείας και να επιβάλλει την εκμάθηση του Ολοκαυτώματος;

Όλοι συμφωνούν ότι οι κοινωνίες εξαρτώνται κατά το μεγαλύτερο ποσοστό τους απο την παιδεία των ατόμων που την συγκροτούν.Άν κάποιος λοιπόν καταφέρει να ελέγξει την παιδεία ενός έθνους τότε θα καταφέρει να ελέγξει μελλοντικά και το Έθνος,αφού το Έθνος θα ξέρει ότι ο διδάσκων του επιθυμεί.

Και κάποιοι θα ανρωτηθούν, «μα καλά τι λέει αυτός τώρα;είναι δυνατόν οι Εβραίοι να διεισδύουν στο ελληνικό Υπουργείο Παιδείας;».

Αν κάποιος ενημερωθεί απο τα ελληνοκεντρικά ΜΜΕ θα δεί ότι μια σειρά απο βίντεο και βιβλία έχουν τοποθετηθεί στις σχολικές βιβλιοθήκες για να «συμπληρώσουν» τις αναφορές που γίνονται στα σχολικά βιβλία για το Ολοκαύτωμα.Επίσης εάν κάποιος ανοίξει οποιοδήποτε σχολικό βιβλίο Ιστορίας,που αναφέρεται στην περίοδο του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου,θα διαπιστώσει ότι το μεγαλύτερο μέρος για την περίοδο αυτή αναφέρεται στον διωγμό και την εξολόθρευση των Εβραίων απο τους Γερμανούς Ναζί.Είναι όμως μόνο αυτό ο Β’ Παγκόσμιος Πόλεμος;Μόνο Εβραίοι σκοτώθηκαν στο Πόλεμο(οι οποίοι μην ξεχνούμε ότι δεν πολέμησαν,απλά τους έπιασαν και τους έστειλαν στα στρατόπεδα συγκέντρωσης);Στα σχολεία ξεκίνησε να γιορτάζεται η ημέρα του διωγμού των Εβραίων της Ελλάδας σαν εθνική εορτή και να γίνονται εκδηλώσεις απο το Ελληνικό Κράτος για την μνήμη των Εβραίων,στις οποίες βλέπουμε ότι συμμετέχουν τόσα δημόσια πρόσωπα όσο σε καμιά άλλη γιορτή της Χώρας μας.

Επιπλέον μια σειρά απο σεμινάρια για το πως πρέπει να διδάσκεται το Ολοκαύτωμα των Εβραίων στα ελληνικά σχολεία ξεκίνησε εδώ και λίγα χρόνια και φέτος είδαμε την κ.Ρεπούση,που έγραψε το βιβλίο της ΣΤ’ Δημοτικού,να είναι στην ομάδα αυτών που ανέλαβαν να ενημερώσουν τους Έλληνες δασκάλους και νηπιαγωγούς πως να διδάξουν το Ολοκαύτωμα ακόμα και στα νήπια.Θα τους αφήσουμε να εκμεταλευτούν τα παιδιά μας;

Ταυτόχρονα τα παιδειά της Ελλάδας δεν διδάσκονται ποιόςήταν ο Σωκράτης και τι δίδαξε .Τον θαυμάζει όλη η Ανθρωπότητα,είναι στη διδακτέα ύλη όλων των σχολείων της Γής,απο την Ιαπωνία μέχρι την Αμερική και απουσιάζει απο τα ελληνικά σχολικά βιβλία.

Αντί όμως να γίνονται σεμινάρια για το πώς πρέπει να διδαχθούν τα αρχαία ελληνικά και η αρχαία ιστορία,το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας χρηματοδοτεί σεμινάρια για το πώς πρέπει να διδαχθεί το Ολοκαύτωμα ενός άλλου Έθνους.

Νομίζετε ότι αυτό συμβαίνει μόνο στην Ελλάδα;Κάνετε λάθος.Έχουν καταφέρει να ιουδαοποιήσουν τα εκπαιδευτικά συστήματα στις περισσότερες χώρες του Δυτικού Κόσμου.Στην Αμερική και Αγγλία περισσότερα μαθαίνουν τα παιδιά για το Ισραήλ παρά για την ίδια τους την Χώρα.Είναι αυτονόητο ότι κανείς Άγγλος δεν γνωρίζει τι συμβαίνει σε άλλες χώρες,για αυτό υπάρχει αυτή η αποσιώπηση.Γιατί έτσι κανείς δεν καταλαβαίνει τι συμβαίνει.

Οι Εβραίοι δηλαδή απομακρύνουν τα παιδιά απο το να διδαχθούν τη φιλοσοφία σπουδαίων ανθρώπων κάθε Έθνους,που θεμελίωσαν της επιστήμες και όλα αυτά στα οποία ο σημερινός πολιτισμός στηρίζεται και επιβάλλουν μέσα απο αντιρατσιστικές οργανώσεις, τη διδασκαλία της Ιστορίας των Εβραίων(που δεν έχει και τίποτα να αναδείξει σε αντίθεση με την Ελληνική στην οποία στηρίζονται όλα σχεδόν τα επιτεύγματα της ανθρωπότητας).

Οι Εβραίοι προωθούν τον αντιρατσιμό σε όλο το Κόσμο.Έχουν πείσει τους «λευκού» ότι έκαναν το δουλεμπόριο των Νέγρων απο την Αφρική στην Αμερική και άλλες χώρες και για το λόγο αυτό είναι «ένοχοι» και πρέπει να ανέχονται τη διάλυση των κοινωνιών τους και της φυλής τους απο όλων των ειδών μετανάστες που λαθραία μεταναστεύουν στα κράτη τους.Μας απέκρυψαν όμως ότι αυτοί έκαναν το μεγαλύτερο μέρος του δουλεμπορίου των Νέγρων και αυτοί συνεχίζουν να το κάνουν.Ένα παράδειγμα είναι ότι τα καράβια που μετέφεραν τους νέγρους στην Αμερική ήταν εβραϊκής ιδιοκτησίας(π.χ «Άμπιγκαιηλ» Ααρών Λοπέζ - Μόσες Λεβύ-Τζάκομπ Φράνκς-Οι Εβραίοι Δουλέμποροι των Λαών-Ιστβάν Μπακονί).

Η βιομηχανία του Ολοκαυτώματος είναι όχι μόνο πολύ επικερδής για τους απανταχού Εβραίους(πολλά τρισεκατομμύρια δολάρια ίσως και παραπάνω έχουν πάρει απο όλα τα κράτη σαν αποζημείωση) αλλά λειτουργεί και σαν «ασπίδα» όταν κάποιος τους κατηγορήσει για κάποια ανάμειξη που είχαν στο εσωτερικό μιας χώρας.Αμέσως θα τον κατηγορήσουν για «Ναζί» και «Φασίστα» και αντισημίτη, ενώ την ίδια στιγμή θα τους υπερασπιστούν «προοδευτικοί» πολιτικοί που έχουν τοποθετηθεί στις θέσεις τους όχι γιατί είχαν πολλά προσόντα αλλά γιατί είχαν μειωμένες ικανότητες και ο νοών νοείτο.

Απο τα παραπάνω συμπεραίνει εύκολα κάποιος ότι ενώ οι κεντρικές Τράπεζες, οι πετρελαϊκές, οι κυβερνήσεις, τα ΜΜΕ , οι εταιρείες δημοσκοπήσεων, οι μυστικές εταιρείες τύπου λέσχη Μπίλντερμπεργκ, οι φαρμακοβιομηχανίες, οι αντιρατσιστικές οργανώσεις, διοικούνται ή επηρεάζονται απο Εβραίους.

Αλήθεια αυτό δεν πρέπει να μας απασχολεί;

Δεν πρέπει να ξέρουμε ποιοί είναι αυτοί που ελέγχουν τη πληροφόρησή μας;Την οικονομία σε όλο το κόσμο; Την εκπαίδευση των παιδιών μας; Την υγεία μας; Ποιοί είναι αυτοί που πέρνουν τα Νόμπελ κάθε χρόνο;

Πρέπει επιτέλους να δούμε τα πρόσωπα πίσω απο τις καταστάσεις γιατί κάποιοι θέλουν να εγκαθιδρύσουν την Αυτοκρατορία τους και κρύβονται για να μην καταλάβουμε ποιός είναι ο στόχος τους.

Ας σταματήσουν πια οι δημοσιογράφοι να παραπληροφορούν το «κυρίαρχο» Λαό και ας του πούν την αλήθεια για το ποιός είναι ποιός.
Σημείωση Αντιπληροφόρησης: Το παραπάνω άρθρο το είχαμε δημοσιεύσει σε εφημερίδα πριν αρκετό καιρό. Για αυτό ίσως έχει κάποιες χρονικές ασυνέπειες.

Ο ΑΥΣΤΡΑΛΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑΣ ΦΡΕΝΤΕΡΙΚ ΤΟΜΠΕΝ ΣΤΟ ΣΤΟΧΑΣΤΡΟ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΤΑΞΗΣ

Δεν είναι μόνο ο Ντέιβιντ Ίρβινγκ, ο οποίος υπέστη την καταστολή των εβραϊκών συμφερόντων και της Νέας Τάξης στο πετσί του.

Δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα του "Ελεύθερου Κόσμου".


Θύματα του νέου ολοκληρωτισμού, πέφτουν και όσοι άλλοι τολμήσουν να αμφισβητήσουν τα θέσφατα. Φυσικά, όλοι εκτός της Μαρίας Ρεπούση και των συνοδοιπόρων της (Κουλούρη, Λιάκος, Βερέμης, Γιαννουλόπουλος). Αυτή μπορεί και δικαιούται, στο όνομα του δικού της ρεβιζιονισμού, να ασελγεί στη μνήμη των νεκρών του Ελληνικού Έθνους, μιλώντας για «συνωστισμούς» και άλλα χυδαία, αντιεπιστημονικά και ανιστόρητα.
Τα όσα όμως μας είπαν κάποιοι καλοί φίλοι από τη Βρετανία, μπορεί να μη μας εξέπληξαν, όμως μας έβαλαν σε σκέψεις.
Η υπόθεση
Την 1η Οκτωβρίου 2008, συνελήφθη (εκ νέου) στο αεροδρόμιο του Χίθροου ο Γερμανός στην καταγωγή Αυστραλός πολίτης δρ. Φρέντερικ Τόμπεν, στη διάρκεια στάσης (τράνζιτ) που έκανε στο πλαίσιο ταξιδιού του από τις ΗΠΑ στο Ντουμπάι.
Η σύλληψή του έγινε με βάση ένταλμα σύλληψης (European Arrest Warrant) που έχει εκδώσει εναντίον του η γερμανική Δικαιοσύνη στις 9 Απριλίου του 1999. Κατηγορείται ότι εξέδωσε στο διαδίκτυο υλικό αντισημιτικής και ρεβιζιονιστικής φύσεως», αλλά και ότι απέστειλε στη Γερμανία σε διάφορους αποδέκτες ένα newsletter, με ανάλογο περιεχόμενο. Μάλιστα, στη κατηγορητήριο, το οποίο βρήκαμε στο διαδίκτυο, κατηγορείται ότι χρησιμοποιεί ως πηγή, μεταξύ άλλων και τον Ντέιβιντ Ίρβινγκ! Τι κακούργημα! Για την ιστορία, ο πατέρας του Τόμπεν είχε προμηθεύσει τα φορτηγά με τα οποία ο Όσκαρ Σίντλερ μετέφερε τους Εβραίους που έσωσε από την Πολωνία στην τότε Τσεχοσλοβακία! Η υπόθεση του Τόμπεν θα εξεταζόταν από τη βρετανική Δικαιοσύνη στις 17 Οκτωβρίου.
Σημειωτέον ότι το ένταλμα είχε ενεργοποιηθεί αρχικά, όταν ο Τόμπεν εισήλθε σε γερμανικό έδαφος στις 3 Μαΐου του 1999 και συνελήφθη. Λίγες ημέρες μετά την έκδοση του εντάλματος σύλληψης, ο Γερμανός δικηγόρος του Τόμπεν, Λούντβιχ Μποκ (τραβήχτηκε από την υπόθεση αργότερα, γιατί τον απείλησαν ότι θα του «φορτώσουν» το ίδιο κατηγορητήριο!), καλούσε για την ανάκλησή του, λέγοντας μεταξύ άλλων ότι κινδυνεύει να σπιλωθεί η υπόληψη της Γερμανίας ως ελεύθερου και δημοκρατικού κράτους. Όμως, η κράτησή του συνεχίστηκε. Δικάστηκε επί τρεις ημέρες στο Μανχάιμ το Νοέμβριο του ιδίου έτους και καταδικάστηκε σε δεκάμηνη φυλάκιση, καθώς κρίθηκε ένοχος για υποκίνηση, δυσμενή σχολιασμό, προσβολή μνήμης νεκρών, και του επιβλήθηκε πρόστιμο 5.000 δολαρίων. Ο εισαγγελέας Χανς Κλέιν, επέδειξε ιδιαίτερο ζήλο εναντίον του Τόμπεν, ζητώντας ποινή δύο ετών και τεσσάρων μηνών. Τώρα, κάποιοι ζητούν τη ρεβάνς, βάση του ίδιου εντάλματος!

Ποιος είναι
Ο Τόμπεν είναι ένας μάλλον άγνωστος στο ευρύ κοινό πρώην εκπαιδευτικός, δάσκαλος συγκεκριμένα, κάτοχος διδακτορικού τίτλου στη Φιλοσοφία και έχει ιδρύσει το «Adelaide Institute», που διατηρεί και μια δραστήρια ιστοσελίδα στο διαδίκτυο. Προέβη στο «ατόπημα» να αποκαλέσει «ψέμα» το Ολοκαύτωμα, ενώ σε άρθρο που δημοσιεύτηκε στο διαδίκτυο, υπογραμμίζεται πως «δεν υπάρχουν αποδείξεις» ότι το καθεστώς του Χίτλερ εξόντωνε συστηματικά τους Εβραίους. Ο ίδιος έχει επισκεφθεί όλα τα στρατόπεδα συγκέντρωσης όπου κρατούνταν Εβραίοι στη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, συμπεριλαμβανομένου του ¶ουσβιτς, όπου και φωτογραφήθηκε, ενώ έχει διεξάγει έρευνες για το θέμα σε όλα τα μήκη και πλάτη της Ανατολικής Ευρώπης.

Κατακραυγή στη Βρετανία
¶νοιξε ξανά λοιπόν ο ασκός του Αιόλου για τον Τόμπεν, δεδομένου ότι η γερμανική Δικαιοσύνη, άκουσον-άκουσον, διατηρεί σύμφωνα με τα λεγόμενά της το δικαίωμα, να διώκει όσους αρνούνται το Ολοκαύτωμα, ακόμα και με δημοσιεύματα σε χώρες, όπου κάτι τέτοιο δεν είναι παράνομο! Φυσικά, κάτι τέτοιο θα δημιουργούσε ένα φοβερό προηγούμενο. Οι δηλώσεις ενός Βρετανού πολιτικού, του ευρωβουλευτή Νάιτζελ Φάρατζ και ηγέτη του Κόμματος της Ανεξαρτησίας, είναι χαρακτηριστικές. Αν και ο ίδιος τονίζει ότι δεν συμφωνεί με τις απόψεις του Τόμπεν, ο Αυστραλός «όχι μόνο δεν έχει παραβιάσει βρετανικούς νόμους, αλλά με την απόπειρα σύλληψής του, η Γερμανία διεκδικεί δικαιώματα λογοκρισίας σε όλο το διαδίκτυο».
Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε με δηλώσεις του ο Βρετανός ευρωβουλευτής Τζέραρντ Μπάτεν, επικαλούμενος μάλιστα τη γνωστή ρήση του Βολταίρου «διαφωνώ με αυτά που υποστηρίζεις αλλά θα υπερασπιστώ μέχρι θανάτου το δικαίωμα σου να τα υποστηρίζεις». Μάλιστα, αναρωτιέται βάση ποιου νόμου συνελήφθη ο Τόμπεν στη Βρετανία και γιατί οι Γερμανοί δεν ζητούν την έκδοσή του απευθείας στους Αυστραλούς. Παράλληλα, η έγκριτη συντηρητική βρετανική εφημερίδα «Ντέιλι Τέλεγκραφ», καταδίκασε τη σύλληψη, κάνοντας λόγο για «κατάφωρη επίθεση στην ελευθερία του λόγου». Μάλιστα, σε κύριο άρθρο της με τίτλο «η σύλληψη του δρ. Τόμπεν πρέπει να μας ξεσηκώσει όλους», η εφημερίδα επισημαίνει ότι «το βρετανικό νομικό σύστημα δεν πρέπει να μετάσχει σε αυτή τη διαδικασία».
Ο δε βουλευτής και εκπρόσωπος για θέματα Εσωτερικών των Φιλελευθέρων Κρις Χιούν, σημειώνει ότι η άρνηση του Ολοκαυτώματος δεν αποτελεί έγκλημα στη Βρετανία και τα οικεία δικαστήρια πρέπει να αρνηθούν την έκδοση του Τόμπεν. Η αντίδραση είναι εδώ...

Κινδυνεύουμε όλοι…
Και εδώ, ας υποστούμε την «Ενωμένη Ευρώπη»: πράξεις που θεωρούνται αδικήματα σε μια χώρα, δεν είναι σε μια άλλη. Τα εντάλματα όμως και δη το περίφημο Ευρωπαϊκό, είναι δεσμευτικά για όλους και πρέπει βάση των συμφωνιών, να εκτελούνται… Αν γράψει κάτι κάποιος δημοσιογράφος στην Ελλάδα και αυτό περάσει στο διαδίκτυο, μπορεί να εκδοθεί ένταλμα εναντίον του στη Γερμανία, να πάει κάπου (Μάλτα ή Κύπρο π. χ.) ταξίδι επαγγελματικό ή αναψυχής και να συλληφθεί. Έχει συμβεί και με φίλους μας Έλληνες… ¶σχετο αν αυτά δεν είναι γνωστά στο ευρύ κοινό…
Σύμφωνα με εισαγγελικές πηγές στη Γερμανία, ο Τόμπεν, εφόσον εκδοθεί, κινδυνεύει αυτή τη φορά με την επιβολή ποινής φυλάκισης πέντε ετών, όπως και οι Έρνστ Ζούντελ και Γκέρμαρ Ρούντολφ, που εκτίουν ποινές για τον ίδιο λόγο, βάση του νόμου περί άρνησης του Ολοκαυτώματος. Ανάλογοι νόμοι υπάρχουν στη Γαλλία, το Βέλγιο, την Αυστρία (όπου φυλακίστηκε προσωρινά ο Ντέιβιντ Ίρβινγκ) και τη Σλοβακία, μεταξύ άλλων. Κατά καιρούς πολλοί έχουν διωχθεί, εξοριστεί ή καταδικαστεί, όπως ο Ρόμπερτ Φόρισον και ο Ρότζερ Γκαροντί στη Γαλλία, ο Ζίγκφριντ Βέρμπεκε στο Βέλγιο, ο Γιούργκεν Γκραφ και ο Γκαστόν Αρμάντ Αρμοντρούζ στην Ελβετία και οι Έρνστ Ζούντελ, Χανς Σμιτ και Γκέρμαρ Ρούντολφ στη Γερμανία.
Και κάτι τελευταίο: τα δύο μέτρα και δύο σταθμά των Ευρωπαίων νομοθετών, είναι πλέον εξόφθαλμα. Όποιος θέλει μπορεί να υβρίζει τα χριστιανικά ιδεώδη, να προσβάλλει τα σύμβολα της θρησκείας μας, όπως τον σταυρό, να βεβηλώνει εικόνες και να «φτύνει» τα όσια και ιερά του Έθνους. Όμως, δεν τιμωρείται βάση κανενός αντιρατσιστικού νόμου, όπως ο «ΕΚ». Ο ρατσισμός κατά των Ελλήνων δεν τιμωρείται, αντίθετα θεωρείται από κάποιους, «προοδευτικός».

END THE FED-ΚΛΕΙΣΤΕ ΤΗΝ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΩΝ ΗΠΑ

Ενώ στην Αμερική γίνεται χαμός απο ένα κίνημα ανθρώπων που γνωρίζουν σε βάθος την απάτη των Κεντρικών Τραπεζιτών που εκφράζεται μέσα απο τις Κεντρικές Τράπεζες που εκδίδουν το χρήμα κάθε κράτους, όπως η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ,τα ελληνικά ΜΜΕ είτε απο άγνοια είτε εξεπίτηδες δεν παρουσιάζουν τις διαμαρτυρίες αυτές.
Οι άνθρωποι αυτοί δεν είναι ούτε αριστεροί ούτε δεξιοί.Γνωρίζουν την πολιτική των τραπεζών και το καθοριστικό ρόλο που έπαιξαν σε όλους τους πολέμους και τις επαναστάσεις.
Γιατί λοιπόν ζητούν να "Κλείσει η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ";
-Η FED δεν είναι Κρατική.Είναι μια ιδιωτική εταιρεία.
Πατήστε διαβάστε περισσότερα για να δείτε τους λόγους που η FED πρέπει να "κλείσει".
-Τα χρήματα που εκδίδει δεν προέρχονται απο αποθεματικά.Δεν έχει αποθεματικά.
-Δεν είναι στην πραγματικότητα καν Τράπεζα.
-Η FED προκάλεσε τη κρίση...πως μπορεί να αποτελεί λύση;
-Η FED έχει το μονοπώλιο της έκδοσης χρήματος στην Αμερική.
-Η FED δεν έχει ελεγχθεί ποτέ οικονομικά απο το Κογκρέσο και το Γραφείο Ελέγχου Δημοσίων δαπανών.
-Η FED είναι μια ιδιωτική εταιρεία και δεν πληρώνει φόρους.
-The Fed is a FRAUD
perpetrated upon
the American People. Η FED είναι μια ΑΠΑΤΗ και εγκληματεί πάνω στον Αμερικανικό λαό.
Για περισσότερες πληροφορίες δείτε τα βίντεό μας με ελληνικούς υπότιτλους για τις Τράπεζες και για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε την ιστοσελίδα END THE FED

"Τα εβραικά γεράκια ετοιμάζονται για επίθεση,με ή χωρίς Ομπάμα!"

"Το Ιράν δεν μπορεί να έχει πυρηνικά.Δεν μπορούμε να αποδεχτούμε κάτι τετοιο.Ο ελεύθερος κόσμος δεν πρέπει να το αποδεχτεί.Και θα κάνουμε ό,τι χρειάζεται για να το αποτρέψουμε", Εχούντ Ολμέρτ, Πρωθυπουργός του Ισραήλ.Σ υμφωνα με την Jerusalem Post,το Ισραηλινο Υπουργειο Αμυνας προετοιμαζει σχεδιο επιθεσης στο Ιραν χωρις τη συμμετοχη των ΗΠΑ!
"Θα ηταν καλυτερα να συνεργαστουμε",δηλωνει υψηλοβαθμος αξιωματουχος του Υπουργειου,"ομως σε μια τετοιας κλιμακας επιχειρηση,καλο ειναι να εχουμε πολλες εναλλακτικες επιλογες".

Μαλιστα,θεωρουν οτι μπορουν να παρακαμψουν τους απαραιτητους κωδικους ασφαλειας της Αμερικανικης Αεροποριας που ελεγχει τον εναεριο χωρο του Ιρακ!Συμφωνα με δημοσιευμα της Guardian,ο Ισραηλινος Πρωθυπουργος Εχουντ Ολμερτ ειχε ζητησει το πρασινο φως απο τον Τζορτζ Μπους για να προχωρησουν απο κοινου στην επιθεση τον Σεπτεμβριο,ομως ο τελευταιος αρνηθηκε.

Παρα την υποτιθεμενη αρνηση του μεγαλυτερου τους συμμαχου να συμμετασχει στην επιθεση,οι ΗΠΑ εχουν ΗΔΗ ΣΤΕΙΛΕΙ ενα τελευταιας τεχνολογιας συστημα ρανταρ στο Ισραηλ,που θωρακιζει τη χωρα απο ενδεχομενα χτυπηματα.

Οπως αναφερει η αγγλικη TIME,το Ισραηλ εχει ηδη ετοιμο σχεδιο χτυπηματων στο Ιραν,μεσω "μινι" πυρηνικων βληματων,τα οποια υπαρχουν και ονομαζονται Jericho 2 (φωτογραφια αριστερα).Ταυτοχρονα,συνεχιζεται η εκπαιδευση των Ισραηλινων πιλοτων για το επερχομενο χτυπημα,με πτησεις μεχρι το Γιβραλταρ (!!!),ετσι ωστε να εξομοιωθουν με την αποσταση που χωριζει το Ισραηλ απο το Ιραν (σχεδον 3.500 χιλιομετρα),επιλεγοντας διαδρομη πανω απο την Τουρκια και παρακαμπτοντας ετσι το Ιρακ!

Παρα τις επιφυλαξεις των Αμερικανων,ο Ισραηλινος Υπουργος Αμυνας Ephraim Sneh δηλωσε προσφατα οτι "η ωρα που το Ισραηλ και η διεθνης κοινοτητα θα αναλαβουν δραση εναντιον του Ιραν πλησιαζει"!!!

Ασαφης παραμενει ακομα η θεση του νεοεκλεγεντα προεδρου Μπαρακ Ομπαμα:αν και,συμφωνα με τις τελευταιες "προγραμματικες" δηλωσεις του,προτεραιοτητα του ειναι "η εξαλειψη της τρομοκρατίας" και οτι "θ'ασχοληθει ιδιαίτερα με Ιράν, Βόρειο Κορέα και Μέση Ανατολή.Ακομα,το Αφγανιστάν είναι το μέρος από όπου ξεκίνησε ο πόλεμος κατά της τρομοκρατίας και εκεί θα πρέπει να τελειώσει". Μαλιστα,η αφορμη για τις επικειμενες επιθεσεις δοθηκε απο τα τρομοκρατικα χτυπηματα στη Βομβαη,που θα χρησιμοποιηθουν ως αντιβαρο στις αντιδρασεις της κοινης γνωμης.

Οπως γινεται κατανοητο,τα γερακια και απο τις δυο πλευρες του Ατλαντικου διψουν για αιμα.Το χτυπημα ειναι πλεον θεμα χρονου,αφου το Ισραηλ θα προχωρησει και μονο του,μη δισταζοντας να χρησιμοποιησει τα πυρηνικα που παραγει δεκαετιες τωρα στην περιοχη Dimona (δορυφορικη φωτογραφια αριστερα).Το αν θα συνδραμει ο...ειρηνιστης Ομπαμα μαζι με τη νεα γερακινα Χιλαρυ,ειναι κατι που ουδολως τους απασχολει.Οι εναλλακτικες υπαρχουν και ηδη προετοιμαζονται..."


http://hellas-orthodoxy.blogspot.com

Η σιωπηλή γενοκτονία του Ισραήλ στην κατεχόμενη Παλαιστίνη


Η κραυγαλέα εγκληματική συμπεριφορά του Ισραήλ συνεχίζεται...

Το Ισραήλ είναι ένας κατα συρροήν καταπατητής του διεθνούς νόμου των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών βεβαιώνει οτι το Ισραήλ παραβιάζει περίπου 149 άρθρα της 4ης Διεθνούς Συνθήκης της Γενεύης αφορά τη μεταχείριση πολιτών σε περίοδο πολέμου και υπο κατοχή και είναι ένοχο σοβαρών πολεμικών εγκλημάτων.

Φαντατείτε τη ζωή κάτω απο αυτές τις συνθήκες:
Διαβίωση κάτω απο ξένο κατακτητή. Με παντελή έλλειψη αυτοδιάθεσης, κανένα δικαίωμα επιστροφής, και κανένα δικαίωμα στην καθημερινότητα. Κάτω απο συνεχή τρόμο, οικονομικά διαλυμένος, συλλογικά τιμωρημένος.
Με απαγόρευση ελεύθερης κίνησης απο τα εσωτερικά πληθυσμιακά κέντρα, κλειστά σύνορα, απαγορεύσεις κυκλοφορίας, οδοφράγματα, σημεία ελέγχου, ηλεκτρικούς φράκτες και διαχωριστικά τείχη. Να σας κατεδαφίζουν τα σπίτια και να σας κλέβουν συστηματικά τη γή για να χτιστούν καταφύγια σφετεριστών παραβιάζοντας τη διεθνή νομοθεσία. Απαγορεύοντας την εγκατάσταση πληθυσμών σε κατακτημένα εδάφη.
Να αμφισβητούνται τα δικαιώματά σας σε αναγκαίες υπηρεσίες-όπως άμεση ιατρική βοήθεια, εκπαίδευση, απασχόληση, τροφή και καθαρό νερό.
Αναγκασμένοι σε ακραία φτώχεια, να σας καταστρέφουν την συγκομιδή αγαθών,
Αναγκαμένος στην ακραία ένδεια, καταστροφή τις συγκομιδές σας και εκτεθιμένοι σε ποινικούς φόρους.
Μην έχοντας κανένα δικαίωμα προσφυγής σε δικαστήρια.

Ζήτημα για αλλαγή των συνόρων στην ΠΓΔΜ..

ΑΠΟ http://egersis.blogspot.com/
Και ''ξαφνικά'' ζήτημα για τα σύνορα της ΠΓΔΜ..

Ο εκπρόσωπος τύπου του Αμερικανικού Υπουργείου εξωτερικών κ.Ρόμπ. Γούντ απαντώντας σήμερα σε σχετικές ερωτήσεις κατά τη διάρκεια της τακτικής ενημέρωσης των ξένων δημοσιογράφων απάντησε πως "Δεν περιμένουμε αλλαγή των συνόρων στα Βαλκάνια στο ορατό μέλλον".Ο κ.Γούντ πρόσθεσε πως το Υπουργείο Εξωτερικών "δεν βρίσκεται πίσω απ την έκθεση του κ.Στίβεν Μάγιερ"...

Η έκθεση στην οποία αναφέρθηκε ο εκπρόσωπος τύπου του Αμερικανικού Υπ.Εξωτερικών και έχει ανησυχήσει ήδη τόσο τα ΜΜΕ όσο και τους σλάβομακεδόνες πολιτικούς της ΠΓΔΜ,κατατέθηκε από τον πρώην αναλυτή της CIA και νυν καθηγητή του Πανεπιστημίου Εθνικής Ασφαλείας της Ουάσινγκτον κ.Στίβεν Μάγιερ,ο οποίος κατέθεσε την άποψη "πως οι Αλβανοί της ΠΓΔΜ θα πρέπει να κληθούν να αποφασίσουν που επιθυμούν να ζήσουν".Συνέχισε μάλιστα λέγοντας πως επειδή τα σύνορα της ΠΓΔΜ με το Κόσοβο δεν έχουν επακριβώς οριστεί θα μπορούσαν να επανασχεδιαστούν αφήνοντας φυσικά να εννοηθεί πως οι δυτικές-βορειοδυτικές περιοχές της ΠΓΔΜ θα μπορούσαν να ενωθούν με εκείνες του νεοσύστατου Κοσσυφοπεδίου αφήνοντας στην ουσία μια ακόμη μικρότερη ΠΓΔΜ στην οποία μάλιστα θα απομείνουν μόνο οι 1,1 εκ.Σλαβομακεδόνες εκ των οποίων οι περίπου 180.000 έχουν πάρει το Βουλγαρικό διαβατήριο!

Η όλη συζήτηση μπορεί ακούγεται ανεπίκαιρη αυτή τη στιγμή,αλλά εάν συνδυαστεί :
• με την πρόσφατη πρόταση του ηγέτη του Αλβανικού κόμματος DUI-και μέλους του κυβερνητικού συνασπισμού VMRO-DPMNE-Ali Ahmeti ,πως το όνομα της ΠΓΔΜ πρέπει να είναι "Δαρδανία" αλλά και
• τις διαδηλώσεις και διαμαρτυρίες στο Κόσοβο τις τελευταίες μέρες σχετικά με την ανάπτυξη της Ευρωπαικής δύναμης ΕULEX σε όλο το Κόσοβο πλην των βορείων περιοχών που κατοικούνται από Σέρβους τη στιγμή που
• ο Σέρβος αρχηγός ΓΕΕΘΑ κάνει λόγο για πιθανή επιστροφή του στρατού στις περιοχές της Μιτροβίτσα και μετατόπιση των συνόρων του Κοσόβου νοτιότερα,
η σημερινή συζήτηση στο Αμερικανικό State Department -ίσως- να αποκτήσει μια περίεργη δυναμική..Ίδωμεν.

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ-ΠΟΕ-ΔΙΕΘΝΕΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

Αυτό το αποκαλυπτικό βιβλίο, μάς δείχνει ξεκάθαρα από πού προέρχεται αυτό το χρήμα και γιατί οι περισσότεροι άνθρωποι και επιχειρήσεις είναι βαθύτατα χρεωμένοι.

Ο Καθηγητής Bryan Gould, Αντι-πρύτανης του Πανεπιστημίου Waikato:

«Ως αποτέλεσμα του fractional reserve banking πάνω από το 90% της παροχής του χρήματος μας γεννάται, μέσω δανεισμού, από τις εμπορικές τράπεζες, και πρέπει να μεγαλώσει, τουλάχιστον, κατά τον τόκον του δανείου από τον οποίον δημιουργήθηκε.»Η Λαβή τού Θανάτου


Εξηγεί:
- πώς και γιατί κυριολεκτικά όλο το Χρήμα της Παγκόσμιας Οικονομίας, δημιουργήθηκε ως χρέος!
- Γιατί μόνο το 3% του βρετανικού χρήματος λειτουργεί ώς ‘νομική οντότητα’ (legal tender), και
- Γιατί σ’ ένα κόσμο που βασίζεται σε χρήμα που δημιουργήθηκε ως χρέος, βρισκόμαστε συνεχώς χωρίς χρήμα, μιά και υπάρχει συνεχής έλλειψη.
- Πώς και γιατί οι υποθήκες ευθύνονται για την συσσώρευση σχεδόν των δύο τρίτων του χρήματος στην Μεγάλη Βρετανία και του 80% στις ΗΠΑ.
- Γιατί το χρέος των Επιχειρήσεων και των Οργανισμών βρίσκεται σε πάρα πολύ υψηλό επίπεδο.
- Πώς τα χρέη σημαίνουν ότι ένα μικρό αγρόκτημα μπορεί από πλευράς παραγωγής να είναι πολύ επιτυχές, αλλά από ‘οικονομικής’ πλευράς να μή ‘δύναται να επιζήσει’.
- Γιατί τα ‘εθνικά χρέη’ δεν θα μπορέσουν ποτέ ν’ αποπληρωθούν χωρίς νομισματική αλλαγή.
- Πώς το ‘Χρέος’ δινει ‘ώθηση’ στην ανάγκη για επέκταση, εκσυγχρονίζοντας τις εθνικές και παγκόσμιες στρατηγικές μεταφορών, καταστρέφοντας τοπικές αγορές και παραγωγούς, και αυξάνοντας τ’ απόβλητα, την μόλυνση και την υπερ-κατανάλωση των πηγών της γης.
- Πώς το ‘Χρέος του Τρίου Κόσμου’ είναι απλά ένας μηχανισμός που χρησιμοποιείται από τις ανεπτυγμένες χώρες φια να πριμοδοτεί με όλο και μεγαλύτερες ποσότητες χρήματος τις δικές τους οικονομίες, και
- Γιατί οι Χρεώστες-κράτη δεν θα μπορέσουν ποτέ ν’ απο-πληρώσουν τα χρέη τους.
- Γιατί οι πολιτικάντηδες που βασίζονται στις τράπεζες για χρήμα, δεν μπορούν να χρηματοδοτήσουν τις δημόσιες υπηρεσίες.
- Γιατί το ‘Χρήμα του Χρέους’ είναι αντι-δημοκρατικό και κίνδυνος για τα ανθρώπινα δικαιώματα.


Ο Καθηγητής Bryan Gould, Αντι-πρύτανης του Πανεπιστημίου Waikato:

«Ως αποτέλεσμα του fractional reserve banking πάνω από το 90% της παροχής του χρήματος μας γεννάται, μέσω δανεισμού, από τις εμπορικές τράπεζες, και πρέπει να μεγαλώσει, τουλάχιστον, κατά τον τόκον του δανείου από τον οποίον δημιουργήθηκε.»

Αυτές οι τράπεζες, μεταφέρουν στα χέρια των ιδιωτών, το θεσμοποιημένο δικαίωμα του Κράτους να τυπώνει χρήμα και μ’ αυτό τον τρόπο συμβάλλουν στην κυκλική ανασφάλεια του όλου συστήματος.

Η Λαβή του Θανάτου προσφέρει μιά πλήρη εικόνα σε κάποια από τα πιο επείγοντα προβλήματα του κόσμου:

- Η οικονομική κρίση στην ΝΑ Ασία, έχει σχέση όχι με ανεπαρκές σύστημα οικονομικής διαχείρισης, αλλά με το να βασίζονται οι οικονομίες στον κόσμο, στον τραπεζικό μηχανισμό ο οποίος εκ γενετής είναι ασταθής.
- Οι περισσότεροι άνθρωποι στις αναπτυσσόμενες χώρες είναι μέχρι τον λαιμό στα χρέη, βασικά λόγω του συστήματος ν’ αγοράζουν σπίτια με υποθήκη.
- Αλλά αυτό το σύστημα δανεισμού με τόκο είναι τελείως παράνομο: οι κυβερνήσεις χρησιμοποιούν το σύστημα υποθήκης σαν ένα ιδιωτικοποιημένο μέσον δημιουργίας ‘χρήματος’, πολύ προσοδοφόρο για τις τράπεζες και τους οργανισμούς δανεισμού, αλλά ικανό να σακατέψει τους δανειζόμενους.
- Για την άρνηση να χρηματοδοτήσουν ικανοποιητικά τις δημόσιες υπηρεσίες, οι κυβερνήσεις λένε: ‘Δεν διαθέτουμε το Χρήμα’, είναι απόδειξη τής άρνησης των κυβερνήσεων να δημιουργήσουν-τυπώσουν και διαθέσουν-κυκλοφορήσουν οι ίδιες Χρήμα, σύμφωνα με τις αναφυόμενες ανάγκες. Αντίθετα, αναθέτουν την έκδοση χρήματος στις τράπεζες, οι οποίες δημιουργούν χάρτινο χρήμα ως χρέος, επί του οποίου μπορούν να απαιτήσουν τόκο! Στην πραγματικότητα, όλο το χρήμα δημιουργείται ως Χρέος, καθαρά ως μιά άσκηση δημιουργίας κέρδους για τους ιδιώτες Τραπεζίτες. Αλλά αυτό είναι μιά επιλογή Προδοτικών Κυβερνήσεων, οι οποίες έχουν αδίστακτα ξεπουληθεί στην σιωνιστική ανήθικη πρακτική!
- ΄Ολο το Χρέος του τρίτου Κόσμου πρέπει να παραγραφεί!! ΄Οπως δείχνει αυτό το βιβλίο, τα περισσότερα απ’ αυτά τα χρέη ήταν και είναι δημιουργία των Ινστιτούτων των ανεπτυγμένων χωρών, ως μηχανισμός αιμοδότησης περισσότερου χρήματος στις δικές τους οικονομίες. Δεν υπήρχε πρόθεση αυτά τα χρέη να χρηματοδο-τήσουν τον υπανάπτυκτο κόσμο ή να εξαλείψουν την Φτώχεια, κι ούτε ποτέ το έκαναν.
- Η Βρετανική Κυβέρνηση λιγοστεύει τα ΄Εξοδα για να μειώσει το Εθνικό Χρέος. Αλλά τα εθνικά χρέη δεν μπορούν ποτέ ν’ αποπληρωθούν!!

Δεκάδες δισεκατομμύρια δολλαρίων δημόσιου χρήματος περνάνε στα ταμεία ιδιωτικών οικονομικών ινστιτούτων, κι αυτό έχει ως αποτέλεσμα την συγκέντρωση αμύθητου πλούτου από ιδιώτες Τραπεζίτες.

Οι εγκληματικές, φασιστικές, ιδιωτικές Οργανώσεις Διεθνές Νομισματικό "Ταμείο" (Fund= Αμοιβαίο Κεφάλαιο) και η Παγκόσμια Τράπεζα, είναι αδελφές Οργανώσεις τού Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου και μοχλοί άσκησης Εξουσίας, γιά λογαριασμό τής Παγκόσμιας Κυβέρνησης τού διαβόητου Διεθνούς Σιωνιστικού Συνδικάτου Κεφαλαίου.

΄Ηδη χιλιάδες αντίπαλοι, άτομα, οργανισμοί, αλλά και χώρες ολόκληρες, που είχαν αντιδράσει δυναμικά κατά τής χιτλερικής, δικτατορικής Παγκοσμιοποίησης, συνεχίζουν ν’ αντιστέκονται, όπως στο Σιάτλ, όπου κατατροπώθηκαν οι δυνάμεις που στήριζαν τον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου.

Τό Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (IMF, η Παγκόσμια Τράπεζα (WB), ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου (WTO), ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (OECD) και το ΝΑΤΟ, είναι τά άτυπα Υπερυπουργεία τής Παγκόσμιας Κυβέρνησης, τά οποία ελέγχουν τούς κρισιμώτερους τομείς τής Παγκόσμιας ΄Αμυνας, Νομισματικής Πίστης, Εμπορίου, Ανάπτυξης, Κεφαλαίου, Πετρελαίου αλλά και Υγείας, μέσω τών Πολυεθνικών Φαρμακοβιομηχανιών, οι οποίες εδώ και δεκάδες χρόνια έχουν πέσει στά χέρια τού Διεθνούς Σιωνιστικού Συνδικάτου Κεφαλαίου.

Η φασιστική, δικτατορική, ανελέητη, άπληστη Παγκόσμια Κυβέρνηση αντλεί τεράστια δύναμη, έχοντας εξαγοράσει τούς Πολιτικούς τών πιό ισχυρών χωρών τής Υφηλίου, από τήν καθημερινά συρρικνούμενη δύναμη τών Λαών και τήν παρακμή τών εθνικών κρατών.

Σέ καλούμε νά ενώσεις τή φωνή σου, μέ τή δική μας, καθώς και μέ τή φωνή εκατομμυρίων ανθρώπων σ' όλον τόν Κόσμο, ενάντια σ' αυτήν τήν ανίερη Συμμαχία όλων τών Εκμεταλλευτών τής ανθρώπινης δυστυχίας, πείνας και φτώχειας, μέσω τής ‘νομότυπης’, ανήθικης τοκογλυφίας και τού χρηματιστικού κεφαλαίου, σέ βάρος κυρίως τών λαικών στρωμάτων, δεκάδων χωρών.

Οι πολίτες όλης τής Γής έχουν, εκτός τών Πολιτικών και Ατομικών Δικαιωμάτων, Οικονομικά και Κοινωνικά, καθώς και δικαίωμα στή διαφύλαξη τής πολιτιστικής κληρονομιάς τους, αλλά και τού Περιβάλλοντος.
Αμφισβητείστε μέ κάθε τρόπο τήν Φασιστική, Δικτατορική Παγκόσμια Σιωνιστική Κυβέρνηση, καθώς και όλους τούς υπηρέτες, υπαλλήλους, λακέδες τής Παγκοσμιοποιημένης Εκμετάλλευσης Ανθρώπων, από Υπανθρώπους τής Ανωτάτης Κοινωνικής Υποστάθμης.

Νά σταλούν τώρα σέ Διεθνές Οικονομικό Δικαστήριο όλοι οι ηγέτες τής Παγκοσμιοποιημένης Αγοράς, καθώς και οι Σιωνιστές οι οποίοι κρύβονται από πίσω τους , εκπροσωπώντας τήν Παγκόσμια Κυβέρνηση.


1. Παγκόσμια Τράπεζα
2.Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου
Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου (ΣΤΟ) είναι μεταξύ των πιό ισχυρών, και των πιο μυστικών διεθνών οργανώσεων του κόσμου. Αναλαμβάνει ταχύτατα το ρόλο μιάς Παγκόσμιας Κυβέρνησης, καθώς 134 έθνη-κράτη, συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ, παραχώρησαν σ’ αυτόν τεράστια δύναμη και εξουσίες.
Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου (ΠΟΕ) αντιπροσωπεύει το, μέσω νόμων, επιβληθέν καθεστώς της Οικονομικής Παγκοσμιοποίησης. Το κεντρικό λειτουργικό πιστεύω του ΠΟΕ είναι ότι τα εμπορικά συμφέροντα πρέπει να υπερέχουν όλων τών άλλων συμφερόντων. Κάθε εμπόδιο στον δρόμο των λειτουργιών και της εξάπλωσης των παγκόσμιων επιχειρηματικών εταιρειών πρέπει να παραμερισθεί. Πρακτικά, αυτά τα ‘εμπόδια’ είναι συνήθως πολιτικές ή δημοκρατικές λειτουργίες, οι οποίες ενεργούν υπέρ των εργαζομένων, εργατικών δικαιωμάτων, προστασία του περιβάλλοντος, ανθρώπινα δικαιώματα, δικαιώματα καταναλωτών, κοινωνική δικαιοσύνη, τοπικά ήθη και έθιμα, και εθνική κυριαρχία.

3.Διεθνές Νομισματικό Ταμείο

Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο είναι το τελευταίο ‘καταφύγιο’ για χρεωμένες χώρες κι άλλα οικονομικά προβλήματα, και χρησιμοποιεί τη δύναμη του για να επιβάλει αυστηρούς όρους στα κράτη, ως αντάλλαγμα για τα δάνεια που παρέχει. Αυτά τα οικονομικά πακέτα πολιτικής του συνήθως καλούνται SAPs (structural adjustment programs) και έχουν επιβληθεί σε πάνω από 90 χώρες, περιλαμβάνοντας τις περισσότερες χώρες της Λατινικής Αφρικής, της Νοτίου Ασίας, και της Αφρικής. Κι άλλοι οργανισμοί απαιτούν τα SAPs, αλλά το ΔΝΤ δίνει τον ρυθμό.

΄Ενα από τα βασικά στοιχεία των SAPs είναι η απαίτηση οι πολιτικές ‘εργασίας’ να είναι πιό ‘ελαστικές’. Αυτός ο σατανικός ευφημισμός κρύβει το γεγονός ότι οι γραφειοκράτες του ΔΝΤ, στην κυριολεξία, επιβάλλουν στις κυβερνήσεις όλου του κόσμου πρακτικές οι αποδυναμώνουν ή εξαφανίζουν τα νόμιμα δικαιώματα των εργαζομένων και των συνδικάτων και αποθαρρύνουν τους νόμους για την κάλυψη ενός κατώτερου μισθού.

Οι χώρες που υπογράφουν με το ΔΝΤ συνήθως μέσα σε σύντομο διάστημα βιώνουν μαζικές απολύσεις.

Σε συνάρτηση με αυτή τη φιλοσοφία γι αυτούς τους εργατικούς νόμους και την ανάγκη ‘ελαστικότητας’ της εργασίας, το ΔΝΤ επιβάλλει επίσης και την ανάπτυξη παγκόσμια των Ελευθέρων Εμπορικών Ζωνών. Αυτό το επιτυγχάνουν πιέζοντας τις κυβερνήσεις να κατεβάσουν τους φραγμούς για τις επενδύσεις από το εξωτερικό και να εξαφανίσουν τους νόμους που περιορίζουν την δυνατότητα των επιχειρηματικών κολοσσών να μεταφέρουν τα κέρδη τους εκτός μιάς χώρας!...

Το ΔΝΤ έχει απεριόριστη επιρροή όχι μόνο στον σχηματισμό της παγκόσμιας οικονομίας, αλλά επίσης και σε άλλα ζωτικά θέματα όπως η φτώχεια, η περιβαλλοντική στήριξη και η ανάπτυξη.

ΔΕΚΑ ΛΟΓΟΙ ΓΙΑ ΝΑ ΠΟΛΕΜΗΣΕΤΕ ΤΟ ΔΝΤ

1. Το, υπό Σιωνιστικό ΄Ελεγχο, ΔΝΤ δημιούργησε ένα μοντέρνο σύστημα αποικιοκρατίας, το οποίο με τα SAPS αφαιμάζει τούς πτωχούς ‘παχαίνοντας’ τούς βαθύπλουτους Εβραίους Τραπεζίτες.

Το ΔΝΥ, μαζί με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου και την
Παγκόσμια Τράπεζα, όλα κάτω από σιωνιστικό έλεγχο οδηγεί
τήν παγκόσμια οικονομία σ’ ένα μονοπάτι μεγαλύτερης
ανισότητας και καατστροφής τού περιβάλλοντος. ΤΑ SAPs
(structural adjustment policies) τού ΔΝΤ και τού ΠΟΕ
εξασφαλίζουν την αποπληρωμή τών τοκογλυφικών δανείων,
απαιτώντας από τις χώρες να περικόψουν τις επενδύσεις στην
Παιδεία και τήν Υγεία. Να καατργήσουν τις επιδοτήσεις σε
βασικά τρόφιμα και τις μεταφορές. Να υποτιμήσουν το νόμισμά
τους για να κάνουν τις εξαγωγές φθηνώτερες. Να ξεπουλήσουν
τον Δημόσιο Πλούτο, ιδιωτικοποιώντάς τον, και να παγώσουν
τούς μισθούς. Αυτές οι ανάλγητες, απάνθρωπες και φασιστικού
τύπου, δηλαδή Ταλμουδικού, πολιτικές αυξάνουν την Φτώχεια.
Μειώνουν τη δυνατότητα τών κρατών να δημιουργήσουν δυνατή
εγχώρια οικονομία και επιτρέπουν στις πολυεθνικές
επιχειρήσεις να εκμεταλλεύονται τούς εργαζόμενους και
μολύνουν το περιβάλλον. (όρα Κόκα Κόλα)

2. Το ΔΝΤ προσφέρει στα πλούσια κράτη και την Wall Street.

Παρόλο που τα βιομηχανικά κράτη δεν έχουν δανειστεί από το ΔΝΤ, εδώ και είκοσι χρόνια, αυτά τα πλούσια κράτη, μέσω τών τοπικών Σιωνιστών, είναι κυρίαρχα στον καθορισμό αποφάσεων. Η δύναμη τής ψήφου εξαρτάται από τήν ποσότητα τήν οποία κάθε κράτος πληρώνει. Οι ΗΠΑ, δηλ. Το Σιωνιστικό Τραπεζικό Κεφάλαιο τών ΗΠΑ, συμμετέχει με το μεγαλύτερο ποσοστό, ένα 18%.
ΗΠΑ, Μεγ. Βρετανία, Γερμανία, Γαλλία και Ιαπωνία, μαζί, κατέχουν το 38% των ψήφων. Κάθε ένα από αυτά τα κράτη ορίζει τον δικό του αντιπρόσωπο στο Επιχειρηματικό Συμβούλιο, ενώ άλλες ομάδες κρατών ορίζουν έναν αντιπρόσωπο. Η Αμερικανίδα Γενική Διευθύντρια συνεργάζεται στενά με το Υπουργείο Οικονομίας των ΗΠΑ, για τον σχεδιασμό τής πολιτικής τού ΔΝΤ. Η ανισόρροπη έκταση δύναμης τών πλούσιων χωρών, μεταφράζεται σε αποφάσεις οι οποίες ευνοούν σκανδαλωδώς τούς ήδη πάμπλουτους Εβραίους Τραπεζίτες, Επενδυτές και Πολυεθνικές, από τις βιομηχανικές χώρες, εις βάρος τής ‘Υποστηρίξιμης Ανάπτυξης (sustainable development). Είναι πράγματι εκπληκτικό ότι τότε το ΔΝΤ πιέζει τις καταχρεωμένες, άφραγκες, υπό ανάπτυξη χώρες ν’ ανοίξουν τις αγορές τους σε πανίσχυρες υπερεθνικές πολυεθνικές.

3. Το ΔΝΤ επιβάλλει ένα μοντέλο ανάπτυξης, βασικά γεμάτο ψεγάδια.

Αντίθετα από τον δρόμο τον οποίον ακολουθούν τα περισσότερα
βιομηχανικά κράτη, το ΔΝΤ επιβάλλει στις χώρες από τον
παγκόσμιο Νότο, να έχουν ως προτεραιότητα την εξαγωγική
παραγωγή, πάνω από τήν ανάπτυξη τής εγχώριας οικονομίας
ποικίλων δραστηριοτήτων.

Το 80% σχεδόν τών παιδιών που είναι υποσιτισμένα, στις υπό
αναπτυξη χώρες, ζούν σε κράτη όπου στούς γεωργούς έχει
επιβληθεί να μετακινηθούν από παραγωγή τροφίμων για τοπική
κατανάλωση στην παραγωγή σοδειάς γιά εξαγωγή στις
βιομηχανικές χώρες. Το ΔΝΤ απαιτεί επίσης απ΄υτές τις χώρες
να εξαλείψουν τούς δασμούς και να προσφέρουν κίνητρα για
πολυεθνικές επιχειρήσεις – όπως είναι η μειωμένη προστασία
εργαζομένων και περιβάλλοντος. Μικρές επιχειρήσεις και
γεωργοί δεν μπορούν να συναγωνιστούν τις μεγάλες
πολυεθνικές επιχειρήσεις, με απο να υπάρχει κατάσταση
εξαθλίωσης, καθώς οι εργαζόμενοι αμείβονται με μισθούς
πείνας, ζουν σε απάνθρωπες συνθήκες, και είναι ανήμποροι να
προσφέρουν τα βασικά έστω στις οικογένειές τους. Ο κύκλος
τής απόλυτης Φτώχειας διαιωνίζεται, δεν εξαλείφεται.

4. Το ΔΝΤ είναι μιά κρυψίνους εταιρία, υπό σιωνιστικό έλεγχο, χωρίς να δίνει λογαριασμό πουθενά.

Το ΔΝΤ ενώ χρηματοδοτείται από χρήματα τών φορο-λογουμένων, παρόλα αυτά λειτουργεί πίσω από ένα πέπλο μυστικότητος. Στις περισσότερες περιπτώσεις, τα μέλη τών κοινοτήτων που εμπλέκονται, δεν συμμετέχουν στον σχεδιασμό των πακέτων δανείων.

Το ΔΝΤ εργάζεται με μία επιλεγμένη ομάδα από κεντρικούς Τραπεζίτες και στελέχη τού υπουργείου οικονομικών, παίρνοντας αποφάσεις πολιτικής χωρίς να συμμετέχουν άλλες κυβερνητικές οργανώσεις όπως τα υπουργεία Υγείας, Παιδείας και Περιβάλλοντος. Επιπρόσθετα, το ΔΝΤ αντιστάθηκε στις προσπάθειες να είναι ανοικτό σε δημόσιο έλεγχο και ανεξάρτητη αξιολόγηση. Το ΔΝΤ έχει καταστήσει την ελίτ από τον παγκόσμιο Νότο πιό υποχείρια και υποχρεωμένη να δίνει εξηγήσεις στην ελίτ τού Πρώτου Κόσμου, απ’ ό,τι οι δικοί της πολίτες.

5. Οι πολιτικές τού ΔΝΤ προωθούν την ευπραγία των πολυεθνικών.

Γιά ν’ αυξήσουν τις εξαγωγές, οι χώρες-Μπανανίες, ενθαρρύνονται να δίνουν φοροαπαλλαγές και επιδοτήσεις.Δημόσια Περιουσία όπως Δάση και Κυβερνητικές Υπηρεσίες Δημόσιας Χρήσης (Εταιρείες Τηλεφώνου, Νερού και Ηλεκτρισμού), καθώς και Ορυκτά, Ναυπηγεία, Αεροδρόμια, Τράπεζες, Μεγάλα Εμπορικά Καταστήματα, Βιομηχανίες Τροφίμων, κλπ., πωλούνται ή υπενοικιάζονται σε εξευτελιστικές τιμές σε ξένους επενδυτές, όπου συνήθως κυριαρχούν, κρυπτόμενοι όπισθεν αυτών, Σιωνιστές Μεγαλο-Τραπεζίτες.

΄Ενα παράδειγμα: Το ΔΝΤ επέβαλε στην Αιτή ν’ ανοίξει την αγορά της σε εισαγόμενο, υψηλά επιδοτούμενο, αμερικάνικο ρύζι, ενώ την ίδια στιγμή απαγόρευε στην Αιτή να επιδοτήσει τούς δικούς της γεωργούς. Μία αμερικάνικη Πολυεθνική, καλούμενη Εarly Rice, πουλάει τώρα σχεδόν το 50% τού καταναλισκόμενου ρυζιού στην Αιτή. Οι Αιτινοί γεωργοί υποχρεώθηκαν να φύγουν από τη γη τους, να βρουν εξυτελιστικά αμειβόμενες δουλειές και να καταντήσουν πιό φτωχοί απ’ ό,τι ήταν ποτέ.

6. Το ΔΝΤ Ταμείο βλάπτει τούς εργαζόμενους.

Πολλά SAPS απαιτούν αλλαγές στούς Νόμους Εργασίας, όπως είναι η εξάλειψη των νόμων γιά συλλογικές διαπραγματεύσεις και η μείωση τών μισθών ώστε να παρέχονται συνθήκες ιδανικές για την προσέλκυση ξένων βαμπίρ-‘επενδυτών’. Το θέσφατο τού ΔΝΤ τής ‘ Ελαστικότητας τής εργασίας’ επιτρέπει στις επιχειρήσεις, κυρίως τις πολυεθνικές ν’ απολύουν κατά βούληση και να μετακινούνται εκεί όπου οι μισθοί είναι εξευτελιστικά πιό φθηνοί.

Σύμφωνα με την ‘΄Εκθεση Εμπορίου και Ανάπτυξης’ τού ΟΗΕ, το 1995, οι εργοδότες χρησιμοποιούν αυτήν τήν έξτρα ‘ελαστικότητα’ στούς εργατικούς νόμους γιά να εκμεταλλευτούν τούς εργάτες, παρά να δημιουργήσουν εργασίες. Στην Αιτή εζητήθη από την κυβέρνηση να εξαλείψει ένα άρθρο στον εργατικό κώδικα, το οποίο επέβαλε αύξηση στον κατώτατο μισθό, όταν ο πληθωρισμός ξεπερνούσε το 10%. Στο τέλος τού 1997, ο κατώτατος μισθός στην Αιτή ήταν μόλις $2.40 δολλάρια την ημέρα, μόλις το ένα πέμπτο τού κατώτατου μισθού τού 1971, σε πραγματικές τιμές.

Οι εργαζόμενοι στις ΗΠΑ επίσης βλάπτονται από τις πολιτικές τού ΔΝΤ, μιά και έχουν να συναγωνιστούν με φθηνή, υπό εκμετάλλευση, εργασία. Πριν δυό χρόνια, η κακοδιαχείρηση τής Ασιατικής οικονομικής κρίσης από το ΔΝΤ, βούλιαξε τη Ν. Κορεα, την Ινδονησία, την Ταυλάνδη και άλλες χώρες, σε βαθιά ύφεση η οδήγησε στη δημιουργία 200 εκατομμυρίων ‘νεόπτωχων.’ Το ΔΝΤ συμβούλεψε τις χώρες να ‘βγουν από την κρίση’. Επακόλουθο, η παραχώρηση τού Ασιατικού Σιδήρου στις αμερικάνικες αγορές είχε ως αποτέλεσμα απολύσεις, πάνω από 12.000 εργατών σιδηρουργίας.

7. Οι πολιτικές τού ΔΝΤ βλάπτουν περισσότερο τις γυναίκες.

Τα SAPS δημιουργούν ανυπέρβλητα προβλήματα στις γυναίκες, καθώς αυτές δεν είναι σε θέση ν’ αντιμετωπίσουν τις βασικές ανάγκες τών οικογενειών τους. ΄Οταν τα έξοδα εκπαίδευσης αυξάνουν, τα κορίτσια είναι τα πρώτα τα οποία αποσύρονται από τα σχολεία.

Τα έξοδα στις δημόσιες υπηρεσίες υγείας τις κάνουν απλησίαστες κυρίως σ’ αυτούς που τις χρειάζονται περισσότερο. Η μετατόπιση στην εξαγωγική αγροτική δραστηριότητα καθιστά πάρα πολύ δύσκολη την διατροφή μιάς οικογένειας. Τις γυναίκες τις εκμεταλλεύονται περισσότερο στον ιδιωτικό τομέα εργασίας, καθώς οι κανονισμοί οπισθοχωρούν και οι συνθήκες εξαθλίωσης πολλαπλασιάζονται. Η γενική έλλειψη οικονομικών ευκαιριών σημαίνει αύξηση τής πορνείας και άλλωων δραστηριοτήτων μαύρης αγοράς και θεσμοθετημένης δουλείας.

8. Οι πολιτικές τού ΔΝΤ βλάπτουν το Περιβάλλον.

Τα δάνεια του ΔΝΤ και τα πακέτα ‘διάσωσης μιάς οικονομίας’ στρώνουν τον δρόμο για εκμετάλλευση τών φυσικών πηγών πλούτου μιάς χώρας, σε μιά αφάνταστη κλίμακα. Το ΔΝΤ δεν λαμβάνει υπ’ όψιν του τα περιβαλλοντικά προβλήματα τών πολιτικών δανεισμού, και τα περιβαλλοντικά υπουργεία και ενδιαφερόμενες ομάδες δεν συμπεριλαμβάνονται στην χάαρξη τής πολιτικής δανεισμού. Η επικέντρωση σε ανάπτυξη τών εξαγωγών, γιά να κερδηθεί σκληρό συνάλλαγμα, ώστε ν’ αποπληρωθούν τοκοχρεωλύσια δανείων και ενδεχόμενα τα δάνεια, σημαίνει αστήρικτο και σαρωτικό ξεπούλημα τών φυσικών πηγών πλούτου. Οι περικοπές τής κυβέρνησης έχουν κατά προτεραιότητα ως στόχο το υπουργείο περιβάλλοντος, μιά και είναι απο τα πρώτα τα οποία δεινοπαθούν σε ένα Προυπολογισμό Λιτότητας.

Αυτό συνέβη με τα ‘πακέτα διάσωσης τής οικονομίας’ τής Βραζιλίας, τής Ινδονησίας και τής Ρωσίας, οι οποίες είναι πασίγνωστες γιά την μεγάλη βιοποικιλία την οποία διαθέτουν.

9. Το ΔΝΤ διασώζει πάντοτε τούς πλούσιους Εβραίους Τραπεζίτες, δημιουργώντας έτσι ηθικούς κινδύνους και μεγαλύτερη ανασφάλεια και αστάθεια στην παγκόσμια οικονομία.

Το ΔΝΤ σπρώχνει αυτές τις χώρες να ‘ξηλώσουν’ τούς νόμους
εμπορίου και επενδύσεων, και να ανεβάσουν τούς τόκους
κεφαλαίου, ώστε να πέσει ο πληθωρισμός. Το ξήλωμα τών
κανονισμών οι οποίοι θα μπορούσαν να περιορίσουν την
κερδοσκοπία έχει συμβάλλει στην πολύ μεγάλη επένδυση
κεφαλαίων στις χρηματιστηριακές αγορές, χωρών υπό ανάπτυξη.

Πάνω από 1.5 τρισεκατομμύρια διασχίζουν σύνορα κάθε μέρα.
Αυτά τα κεφάλαια είναι βραχείας διάρκειας, ασταθή και καθιστούν
τις προς ‘διάσωση’ χώρες έρμαια τών οικονομικών
κερδοσκόπων. Η μεξικάνικη κρίση τού 1995 γύρω από το πέσο,
ήταν μερικώς αποτέλεσμα αυτών τών πολιτικών τού ΔΝΤ.

΄Οταν η φούσκα ξεφούσκωσε, το ΔΝΤ και η αμερικάνικη
κυβέρνηση, η οποία ελέγχεται εξ ολοκλήρου από τον Σιωνισμό,
μέσω τού Greenspan, μπήκαν μέσα γιά ν’ αυξήσουν τα
τοκοχρεωλύσια και την συναλλαγματική ισοτιμία,
χρησιμοποιώντας χρήματα τών φορολογουμένων γιά
να ‘γλυτώσουν’ τις υψηλού κινδύνου επενδύσεις τών
Εβραίων Τραπεζιτών τής Wall Street. Αυτή η πολιτική πρακτική
ενθαρρύνει τούς ‘επενδυτές’ να συνεχίσουν τα επικίνδυνα,
κερδοσκοπικά παιχνίδια, στις πλάτες τών ανυποψίαστων
ιθαγενών μιάς χώρας, αυξάνοντας έτσι την ανασφάλεια και
αστάθεια τών εθνικών οικονομιών.

Πέρα απ’ αυτά, κατά την διάρκεια ‘διάσωσης’ τών Ασιατικών κρατών,
το ΔΝΤ αποκατέστησε τα κέρδη τών πλουσίων ατόμων, ενώ εφάρμοζε
πολιτικές οι οποίες έριχναν τούς απλούς ανθρώπους στην
ανεργία και αύξαναν την απόλυτη Φτώχεια.

Οι Ασιατικές κυβερνήσεις ήταν υποχρεωμένες ν’ αναλάβουν
τα ανεξόφλητα δάνεια τών ιδιωτικών τραπεζών, επιβάλλοντας έτσι
στούς λαούς να πληρώσουν το κόστος και στράγγιζαν έτσι
περισσότερες επενδύσεις, μακριά από κοινωνικά προγράμματα
και πραγματική ανάπτυξη.


10. Οι ‘διασώσεις’ τού ΔΝΤ βαθαίνουν, παρά επιλύουν, τις
οικονομικές κρίσεις.

Κατά την διάρκεια οικονομικών κρίσεων, όπως στο Μεξικό το
1995 και τη Ν. Κορέα, Ινδονησία, Ταυλάνδη, Βραζιλία και Ρωσία
το 1997, το ΔΝΤ μπήκε μέσα ως δανειστής τής τελευταίας
στιγμής, γιά να ‘διασώσει’ χώρες, με τεράστια πακέτα
δανεισμού. Παρόλα αυτά, οι ‘διασώσεις’ στην Ασιατική
οικονομική κρίση δεν σταμάτησαν τον οικονομικό πανικό –
αντίθετα, η κρίση βάθυνε και ξαπλώθηκε σε περισσότερες
χώρες.

Οι πολιτικές οι οποίες επεβλήθησαν ως όροι γι αυτά τα
δάνεια ήταν το χειρότερο φάρμακο, που είχε ως άμεσο
αποτέλεσμα απολύσεις και μακροπρόθεσμα υπονόμευση τής
ανάπτυξης. Στην Ν. Κορέα, το ΔΝΤ πυροδότησε μιά ύφεση,
αυξάνοντας τούς τόκους και υποτιμώντας το χαρτονόμισμα, το
οποίο είχε ως αποτέλεσμα περισσότερες πτωχεύσεις,
αυξημένη ανεργία, και περικοπές κυβερνητικών εξόδων και
έργων.

Κάτω από τις επιβληθείσες από το ΔΝΤ οικονομικές
μεταρρυθμίσεις, μετά την ‘διάσωση’ τού πέσο το 1995, ο
αριθμός τών Μεξικανών οι οποίοι ζουν σε απόλυτη φτώχεια και
εξαθλίωση αυξήθηκε περισσότερο από 50% και ο εθνικός
μέσος όρος μισθού, σε πραγματικές τιμές, έπεσε 20%.

Κάθε σύγκριση με τις Μπανανίες τών Βαλκανίων, αλλά και με τις
εγκληματικές πρακτικές τής Πολιτικής Συμμορίας, η οποία από
το 1974 κυβερνά τήν Ελλάδα και οι οποίες συνιστούν ΄Εγκλημα
Εσχάτης Προδοσίας, σε ύψιστα οικονομικά συμφέροντα τού
΄Εθνους, είναι όχι μόνο καλοδεχούμενη αλλά και επιβεβλημένη
από έντιμους Πανεπιστημιακούς με τήν ανάλογη μόρφωση και
εξειδίκευση.